ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
นักวิจัย : คมสัน เลขาวิจิตร
คำค้น : ตำรวจ -- การปฏิบัติโดยมิชอบ , ตำรวจ -- วินัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวัฒนา ธาดานิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741748973 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วิทยานิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล" ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้พนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับงานสอบสวน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานสอบสวนกลุ่มตัวอย่าง ที่กระทำผิดทางวิจัยเกี่ยวกับงานสอบสวนและถูกลงทัณฑ์ในระหว่างปี พ.ศ. 2544-2546 จำนวน 98 คน และผู้ที่ไม่เคยถูกลงทัณฑ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอีกจำนวน 152 คน รวมทั้งหมด 250 คน จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้วิธีตารางไขว้และการวิเคราะห์ถดถอย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ทำให้พนักงานสอบสวนกลุ่มตัวอย่างกระทำผิดทางวินัยและถูกลงทัณฑ์ ได้แก่ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานสอบสวน จำนวนผู้ที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู รายจ่าย(ไม่รวมหนี้สิน) และความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับงานสอบสวน เมื่อทำการศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานสอบสวนที่กระทำผิดทางวินัยและถูกลงทัณฑ์เพียงอย่างเดียว พบว่าตัวแปรอิสระที่มีผลต่อระดับการถูกลงทัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ อายุราชการ กล่าวคือ จากการศึกษาพบว่า ยิ่งมีอายุราชการมาก พนักงานสอบสวนจะกระทำผิดทางวินัยมาก ดังนั้น การจะลดการกระทำผิดทางวินัยควรจะต้องมีการควบคุมดูแลและกวดขันวินัย การดูแลเรื่องรายได้และสวัสดิการ การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับหรือกฎหมายที่สำคัญ และการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานสอบสวน

บรรณานุกรม :
คมสัน เลขาวิจิตร . (2548). ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสัน เลขาวิจิตร . 2548. "ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คมสัน เลขาวิจิตร . "ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
คมสัน เลขาวิจิตร . ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำผิดทางวินัยของพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.