ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549)
นักวิจัย : กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
คำค้น : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 -- การประชาสัมพันธ์ , ภาพลักษณ์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746361007 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

ศึกษา แนวโน้ม บทบาท งานประสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรศหน้า (พ.ศ.2539-2549) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิควิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Future Research) โดยรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มผู้เชียวชาญ จำนวน 25 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. บทบาทและสภาพงานประชาสัมพันธ์ ของ ททบ.5 ในปัจจุบัน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ คณะผู้บริหารให้การสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่ มีการดำเนินงานในระบบราชการ ทำให้ขาดความคล่องตัว การทำประชาสัมพันธ์ยังน้อยเกินไป และเป็นเชิงรับมากกว่าเชิงรุก 2. บทบาทและสภาพงานประชาสัมพันธ์ของ ททบ.5 ตามความคิดในอุดมการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ คือ ควรมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆให้มากขึ้น และต่อเนื่อง ใช้สื่อให้หลากหลาย ใช้ Internet ให้มีประสิทธิภาพ ทำโปรโมชั่นร่วมกับนิทรรศการ ที่สำคัญๆ มากขึ้น และควรแบ่งหน้าที่บุคลากรในประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการทำงานเป็นทีม 3. แนวโน้ม บทบาท สภาพงานประชาสัมพันธ์ของ ททบ.5 ในอนาคต จะมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกมากขึ้น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงคณะผู้บริหารจะให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์มากขึ้น 4. ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะในงานประชาสัมพันธ์ของ ททบ.5 ว่า ควรเปลี่ยนภาพลักษณ์จากโทรทัศน์เพื่อทหาร มาเป็นเพื่อประชาชน ควรนำเสนอรายการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ควรส่งเสริมจุดขายของ ททบ.5 ให้ชัดเจน ควรให้ผู้จัดรายการทำโปรโมทรายการของตน มาให้ใช้ในการออกอากาศประชาสัมพันธ์ ควรแบ่งหน้าที่บุคลากรในแผนกประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ผู้บริหารควรเปิดตัว มีส่วนร่วมในงานต่างๆ มากขึ้นควรเร่งจัดตั้งบริษัท ททบ.5 จำกัดให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด เพื่อลบภาพลักษณ์ที่ว่า ททบ.5 เป็นโทรทัศน์สำหรับทหารเท่านั้น จากผลการศึกษาวิจัยทำให้เชื่อว่า แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ

บรรณานุกรม :
กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา . (2539). แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา . 2539. "แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา . "แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
กันตชาติ เกษมสันต์ ณ อยุธยา . แนวโน้มการประชาสัมพันธ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2539-2549). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.