ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : รัตนา สินธุภัค , เอกพันธ์ ฤทธา , ไพลิน ศรีสุโข , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์
คำค้น : ระดู , กลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอาการในรอบประจำเดือน และกลุ่มอาการก่อนมีประจำเดือนในสตรีวัยเจริญพันธุ์ 3 ด้าน คือ 1. ปัจจัยทั่วไป 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และ 3. ปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ เพื่อให้อาสาสมัครเกิดทักษะในการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นในรอบเดือนของตนเอง และเกิดความตระหนัก รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยแบบพรรณนาโดยเก็บข้อมูลแบบตัดขวาง (Crossectional study) ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2541-2543 สถานที่ทำการศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวอย่างที่ทำการศึกษา สตรีวัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 11-45 ปี จำนวน 1,630 คน เป็นนิสิต / นักศึกษา ข้าราชการ บุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พนักงานโรงงาน ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ และโรงเรียนหัวหิน โรงเรียนวังไกลกังวล ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิธีการศึกษา ใช้แบบสอบถามเป็นแบบตอบเอง (Self report questionnaire) ลักษณะเป็นแบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการก่อนมีประจำเดือน 7 กลุ่มอาการ ประกอบด้วย กลุ่มอาการทางอารมณ์ และประสาท อาการระบบทางเดินอาหาร อาการทางกำลังกาย อาการคั่งของน้ำ อาการปวด / เมื่อย และอาการอื่นๆ ผลการศึกษา พบว่าอาสาสมัครที่ตอบแบบสอบถามมีอาการก่อนมีประจำเดือนสูงกว่า ระหว่างและหลังมีประจำเดือน คือร้อยละ 17, 11 และ 1 ตามลำดับ อาการที่มักเกิดขึ้นก่อนมีประจำเดือน ได้แก่ หงุดหงิด ปวดศีรษะ เจ็บตึงหน้าอก อยากอาหารเหมือนคนแพ้ท้อง ปวดท้อง มีสิว และตกขาว สรุป อาการก่อนมีประจำเดือนที่เป็นอุปสรรคมากหรือน้อยในการดำเนินชีวิต มีส่วนมากปัจจัยหลายด้าน ทั้งด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งสตรีเองมักไม่ค่อยได้ให้ความสนใจเนื่องจากเป็นปัจจัยที่ใกล้ตัว หรืออาจคิดไม่ถึง ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ทำ ลักษณะอาหารที่รับประทาน การออกกำลังกาย หรือแม้แต่การมีปัญหาสุขภาพทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบอวัยวะสืบพันธุ์ จึงควรให้ความรู้ในการดูแลตนเองทุกกลุ่มอายุ และระดับการศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

บรรณานุกรม :
รัตนา สินธุภัค , เอกพันธ์ ฤทธา , ไพลิน ศรีสุโข , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ . (2544). การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา สินธุภัค , เอกพันธ์ ฤทธา , ไพลิน ศรีสุโข , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ . 2544. "การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัตนา สินธุภัค , เอกพันธ์ ฤทธา , ไพลิน ศรีสุโข , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ . "การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
รัตนา สินธุภัค , เอกพันธ์ ฤทธา , ไพลิน ศรีสุโข , เขมิกา ยามะรัต , เอื้อมพร คชการ , จงกล ตั้งอุสาหะ , บุญเทียม เทพพิทักษ์ศักดิ์ . การศึกษากลุ่มอาการที่มีร่วมกับประจำเดือน : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.