ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม
นักวิจัย : อำนาจ สังข์ศรีแก้ว
คำค้น : นักศึกษา -- ที่อยู่อาศัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ , สุวัฒนา ธาดานิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741770294 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7286
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพที่อยู่อาศัยและสภาพสังคมที่เกิดขึ้นจากการพักอาศัยของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม โดยการสำรวจสภาพปัจจุบัน ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพักอาศัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาที่พักอาศัยของนักศึกษา ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปใช้ได้ รวมทั้งนำไปปรับใช้กับจังหวัดที่บทบาทด้านการเป็นเมืองการศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม ที่พักอาศัยในที่พักอาศัยของมหาวิทยาลัยและที่พักอาศัยของเอกชนในเขตเมืองนครปฐม การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกจากการแบ่งกลุ่มที่พักอาศัยของนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม แล้วจัดเก็บโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จำนวน 400 ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเขตเมืองนครปฐมเป็นนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย อายุระหว่าง 18-23 ปี มีผลการเรียนในระดับปานกลาง มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครปฐม ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จะมีสภาพทางเศรษฐกิจดีกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และนักศึกษาที่พักอาศัยในที่พักของเอกชนจะมีสภาพทางเศรษฐกิจดีกว่านักศึกษาที่พักในที่พักของมหาวิทยาลัย ด้านสภาพทางกายภาพของที่พักอาศัยสามารถแบ่งที่พักอาศัยได้ตามลักษณะของผู้พักอาศัยได้เป็น หอพักชาย หอพักหญิง หอพักรวม และบ้านเช่า โดยที่พักของมหาวิทยาลัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีเพียงหอพักหญิงและเป็นห้องนอนรวม ในด้านจำนวนพบว่า ที่พักอาศัยประเภทหอพักหญิงมีจำนวนมากที่สุด ห้องพักมีขนาด 16-20 ตรม. มีผู้พักอาศัย 2 คน/ห้อง ในที่พักของเอกชน และ 3 คน/ห้องในที่พักของมหาวิทยาลัย ราคาที่พักแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ที่พักของมหาวิทยาลัยจะมีราคา ไม่เกิน 500 บาท/เดือน และที่พักของเอกชนจะมีราคา 2,100-2,500 บาท/เดือน ระยะทางจากที่พักถึงมหาวิทยาลัยอยู่ในช่วง 0.5-1.5 กม. ด้านการจัดการที่พักอาศัย พบว่า ที่พักของมหาวิทยาลัยจะมีกฎระเบียบมากกว่าที่พักเอกชนและหอพักหญิงจะมีกฎระเบียบมากกว่าที่พักประเภทอื่น ๆ ด้านบริการพบว่า ที่พักของมหาวิทยาลัยจะมีบริการขั้นพื้นฐานครบถ้วนมากกว่าที่พักของเอกชน โดยที่พักเอกชนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าที่พักของมหาวิทยาลัย ด้านปัญหาที่เกิดจากการพักอาศัย พบว่าที่พักของมหาวิทยาลัย จะมีระดับของปัญหามากกว่าที่พักของเอกชน โดยปัญหาที่พบร่วมกันของ ที่พักมหาวิทยาลัยและที่พักของเอกชน คือ การส่งเสียงดัง การลักขโมย การเล่นการพนัน การดื่มของมืนเมา และการดูสื่อลามก ส่วนปัญหาที่มีความแตกต่างกันคือ ที่พักของมหาวิทยาลัยจะพบปัญหา ความแออัด และการเข้าพักโดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะที่ที่พักของเอกชนจะพบปัญหา บรรยากาศในที่พักไม่เอื้อต่อการเรียน อย่างไรก็ตามปัญหาเหล่านี้จะพบน้อยมากในที่พักของมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม นอกจากนี้ยังพบปัญหาที่แม้จะพบไม่มากแต่ควรได้รับการเอาใจใส่ คือ การมีเพศสัมพันธ์ และการพักอาศัยอยู่ร่วมกันของนักศึกษาชายและหญิง ซึ่งจะพบในที่พักอาศัยของเอกชน สำหรับข้อเสนอแนะนั้น ที่พักของมหาวิทยาลัยจะต้องนำกฎระเบียบและบทลงโทษ มาใช้อย่างจริงจัง กับนักศึกษที่ฝ่าฝืน สำหรับที่พักของเอกชน ควรเพิ่มกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาให้รัดกุมมากขึ้น ควรมีการตรวจสอบมาตรฐานจากทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเพิ่มพื้นที่สำหรับการพักผ่อน ส่วนในอนาคตมหาวิทยาลัยควรเพิ่มที่พักอาศัยของนักศึกษา โดยการใช้วิธีนำที่พักของเอกชนทั้งหมดเข้าสู่ระบบ หรือ ให้เอกชนมาลงทุน เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้สามารถจัดการและควบคุมได้มาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งควรมีการปรับปรุงและบำรุงรักษาที่พักให้มีสภาพดีขึ้น ลดจำนวนคนต่อห้องลง โดยอาจมีการจัดที่พักแบบหอนอนรวม เพื่อทำให้ราคาที่พักอาศัยถูกลง และมีการควบคุมดูแลได้ทั่วถึงมากขึ้น

บรรณานุกรม :
อำนาจ สังข์ศรีแก้ว . (2548). สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนาจ สังข์ศรีแก้ว . 2548. "สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำนาจ สังข์ศรีแก้ว . "สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
อำนาจ สังข์ศรีแก้ว . สภาพการอยู่อาศัยและสภาพสังคมของนักศึกษาในเขตเมืองนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.