ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช
คำค้น : การติดเชื้อเอชไอวี -- ไทย , โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย , คนติดยาเสพติด -- ไทย -- สถิติ , การติดยาเสพติด -- ไทย -- สถิติ , เอชไอวี (ไวรัส)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7283
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ประเทศไทยมีการระบาดของไวรัส HIV ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์เป็นเวลาใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ไวรัสที่ระบาดเป็นชนิด HIV-1 จึงมีการวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัส HIV เป็นระบบที่มุ่งตรวจ anti-HIV-1 เป็นหลักและไม่อาจตรวจพบ HIV-2 ได้ในแทบทุกวิธีที่ใช้กันอยู่ จากการเก็บข้อมูลผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด ณ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้เสพติดส่วนใหญ่เป็นชาย (95.7%) ในช่วงเวลาที่ศึกษามีผู้เข้ารับการรักษา 1 ครั้ง ร้อยละ 50.8 และมีผู้ที่ได้รับตรวจหาการติดเชื้อ HIV-2 ร้อยละ 92.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-39 ปี (ชาย 85.4% หญิง 90.6%) มีการศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมต้นและมีรายได้น้อย ผู้ติดยาเกือบทั้งหมดใช้เฮโรอีนเป็นยาหลัก (99.6%) ในการตรวจหาการติดเชื้อได้ทำการทดสอบความจำเพาะของน้ำยาสำหรับตรวจ anti-HIV-2 โดยการตรวจซีรัมที่ทราบว่ามี anti-HIV (168 ตัวอย่าง) โดยใช้น้ำยาสำเร็จรูป ELISA สำหรับตรวจ anti-HIV-2 พบว่ามีปฏิกิริยาข้ามกับ HIV-1 สูงมากถึงร้อยละ 81.0 จึงได้เปลี่ยนมาใช้น้ำยาสำเร็จรูป ELISA ที่ตรวจได้ทั้ง HIV-1 และ 2 แล้วนำเอาซีรัมที่ให้ผลบวก มาตรวจยืนยันด้วยวิธี Western blot ที่ตรวจ anti-HIV-1 และมีแถบ gp36 ที่จำเพาะต่อ HIV-2 ต่อจากนั้นนำเอาซีรัมที่ให้ผลบวกต่อแถบ gp36 ของ HIV-2 มาตรวจยืนยันอีกครั้งด้วยน้ำยา WB สำหรับ HIV-2 ผลการวิจัยพบว่าผู้ติดยาเสพติด 1,152 ราย มี anti-HIV ร้อยละ 21.2 ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ HIV-1 อย่างเดียวร้อยละ 95.5 และพบว่ามีทั้ง anti-HIV-1 และ 2 ร้อยละ 1.9 (3 คน) การมีปฏิกิริยาข้ามของน้ำยาตรวจ HIV-2 โดยวิธี ELISA เมื่อใช้ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ HIV-1 สูง น่าจะเกิดจากเพราะแอนติเจนที่ใช้เป็น viral Iysate การพบ anti-HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติดน่าจะเป็นสัญญาณบอกถึงการแพร่เชื้อไวรัส HIV ชนิดนี้ในประเทศไทย การตรวจหาการติดเชื้อ HIV-2 ในกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ อีก เช่น กลุ่มหญิงโสเภณี เป็นต้น นับว่ามีความสำคัญในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัส HIV-2

บรรณานุกรม :
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช . (2538). ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช . 2538. "ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช . "ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
นิคม ชัยศิริ , วราพรรณ ด่านอุตรา , สมชาย อิสระวาณิชย์ , วิภา ด่านธำรงกูล , วิไล ชินเวชกิจวานิชย์ , ชนิดา พลานุเวช . ความชุกของผู้ติดเชื้อ HIV-2 ในผู้ติดยาเสพติด : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.