ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สาวิตรี พูลมา
คำค้น : ที่อยู่อาศัย -- แง่สิ่งแวดล้อม , มลพิษทางอากาศ -- ไทย -- กรุงเทพฯ , สารอินทรีย์ระเหย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ , ตุลวิทย์ สถาปนจารุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745329789 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) จากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บตัวอย่างสาร VOCs บริเวณริมถนน (Roadside) และพื้นที่ทั่วไป (Non-Roadside) ใน 9 เขต พื้นที่ ได้แก่ เขตพระโขนง ยานนาวา จตุจักร ราชเทวี บางกะปิ บางกอกน้อย บางแค ประเวศ และคันนา ยาวในระหว่างวันที่ 20-27 กรกฎาคม 2548 ทำการเก็บตัวอย่าง VOCs โดยใช้หลอดเก็บตัวอย่าง passive gas tube เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างทำการเก็บตัวอย่าง 3 ลักษณะ คือ ภายนอกอาคาร (outdoor) ภายในอาคาร (indoor) และที่บุคคลได้รับสัมผัส (personal) ตัวอย่างที่เก็บได้นำมาสกัดด้วย สารละลาย CS[subscript2] และวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณโดย GC/MS จากการศึกษาพบ VOCs จำนวน 16 ชนิด ซึ่งในทุกพื้นที่ศึกษาจะพบ VOCs 6 ชนิดเป็นหลัก ได้แก่ Benzene, Toluene, Ethylbenzene, m-Xylene, p-Xylene และ o-Xylene และ มีปริมาณเฉลี่ยอยู่ในช่วงตั้งแต่ 18.9 76.1, 60.2 213.7, 2.6 15.9, 5.7 26.2, 4.1 21.5 และ 3.7 18.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ จากการเก็บตัวอย่างสาร VOCs ทั้ง 3 ลักษณะ พบว่า ปริมาณ VOCs ทุกชนิดที่พบบริเวณริมถนนสูงกว่าพื้นที่ทั่วไป ยกเว้น สาร Limonene ที่พบว่า บริเวณพื้นที่ทั่วไปสูงกว่าบริเวณริมถนน จากการเปรียบเทียบปริมาณ VOCs ภายนอกอาคารในแต่ละพื้นที่ ศึกษาพบปริมาณสาร VOCs ปริมาณสูงในเขตพระโขนง (ถนนสุขุมวิท) และ เขตจตุจักร (ถนนพหลโยธิน) และต่ำที่เขตประเวศ (ถนนศรีนครินทร์) และเขตบางแค (ถนนเพชรเกษม) แต่ปริมาณ VOSs ภายในอาคาร และที่บุคคลได้รับสัมผัสพบว่า มีแนวโน้มที่ไม่สอดคล้องกับ VOCs ที่ปรากฎภายนอกอาคาร เนื่องจาก ความแตกต่างของลักษณะบ้าน และกิจกรรมของผู้อยู่อาศัย สัดส่วนปริมาณความเข้มขัน VOCs ภายใน อาคารเทียบกับภายนอกอาคาร (I/O ration) ที่พบทั้งหมดของที่พักอาศัยบริเวณริมถนน และพื้นที่ทั่วไป มีค่าประมาณ 0.6 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ VOCs ที่ปรากฎบริเวณพื้นที่ภายนอก อาคาร ภายในอาคาร และที่บุคคลทั่วไปได้รับ พบว่า ปริมาณสาร VOCs เกือบทุกชนิดที่ตรวจวัดภายใน อาคารมีความสัมพันธ์กับบุคคลได้รับสัมผัสอย่างมีนัยสำคัญ การคาดคะเนปริมาณ VOCs ที่บุคคลได้รับ สัมผัสจากสมการ Time Weight Average พบว่าค่าจริงที่ได้จากการตรวจวัดเทียบกับค่าที่ได้จากการ คาดคะเน (Po/Pi) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.5-0.8 ยกเว้น สาร Limonene

บรรณานุกรม :
สาวิตรี พูลมา . (2548). การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี พูลมา . 2548. "การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาวิตรี พูลมา . "การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สาวิตรี พูลมา . การรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากสิ่งแวดล้อมของผู้พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.