ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชวลิต ทิพากรวงศ์
คำค้น : ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก , รถแท็กซี่ , เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร) -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรวิศ นฤปิติ , เฉลิมชนม์ สถิระพจน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741741979 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์(วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ข้อมูลสภาวะจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาการเดินทาง มีความสำคัญต่อการควบคุมการจราจรและการเผยแพร่สภาพการจราจรเป็นอย่างมาก วิธีการเก็บข้อมูลเวลาการเดินทางแบบทันกาลมีหลายวิธี อย่างไรก็ดีหากนำไปใช้งานจริงควรมีการตรวจสอบ เพื่อค้นหาวิธีที่ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและมีความคุ้มค่ากับการลงทุน รถตรวจวัดค่าการจราจรประเภทที่ใช้เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส สามารถเก็บข้อมูลที่มีปริมาณมากได้อย่างถูกต้องด้วยต้นทุนต่อหน่วยข้อมูลที่ต่ำ จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า รถแท็กซี่มีความเหมาะสมที่จะเป็นรถตรวจวัดค่าการจราจร อย่างไรก็ดีข้อมูลเวลาการเดินทางที่ได้รับขึ้นอยู่กับ ลักษณะการแล่นของรถแท็กซี่และความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับ การวิจัยครั้งนี้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส ที่ติดตั้งในรถแท็กซี่ที่ให้บริการในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 3 ประการได้แก่ การศึกษาลักษณะการแล่นของรถแท็กซี่ การวิเคราะห์หาช่วงถนนที่สามารถรับสัญญาณจีพีเอส เพื่อหาช่วงถนนที่สามารถเก็บข้อมูลสภาพจราจร และการแสดงข้อมูลเวลาการเดินทาง และความเร็วเฉลี่ยที่ได้จากรถแท็กซี่ที่ใช้เครื่องรับสัญญาณจีพีเอสในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือรถแท็กซี่ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารตามปกติ จำนวน 5 คัน ระยะเวลาเก็บข้อมูล 30 วัน ผลการศึกษาลักษณะการแล่นของรถแท็กซี่พบว่า ระยะทางเฉลี่ยที่รถแล่นทั้งหมดต่อวันเท่ากับ 489 กิโลเมตร ค่าสัดส่วนโดยเฉลี่ยของระยะทางที่รถแล่นถนนสายหลักต่อระยะทางที่รถแล่นทั้งหมด อยู่ในช่วง 66-72% ช่วงถนนสายหลักที่ใกล้จุดเปลี่ยนคนขับน้อยกว่า จะมีปริมาณข้อมูลเวลาการเดินทางที่ได้รับสูงกว่า ความสามารถในการรับสัญญาณจีพีเอสขึ้นอยู่กับ ลักษณะทางกายภาพของสิ่งปลูกสร้างรอบข้างถนน ข้อมูลการจราจรที่สามารถรับได้จากระบบจีพีเอสในแต่ละเขตที่ศึกษาอยู่ในช่วง 60-92% เวลาการเดินทางและความเร็วสามารถแสดงในลักษณะที่เป็นพื้นที่ได้และแบ่งออกเป็นช่วงเวลาต่างๆ ได้ การศึกษาสรุปได้ว่ารถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส มีความเหมาะสมที่จะเป็นรถตรวจวัดค่าการจราจร

บรรณานุกรม :
ชวลิต ทิพากรวงศ์ . (2546). การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต ทิพากรวงศ์ . 2546. "การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชวลิต ทิพากรวงศ์ . "การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ชวลิต ทิพากรวงศ์ . การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.