ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน
นักวิจัย : พลัง สิทธิถาวร
คำค้น : เศรษฐกิจพอเพียง , การพัฒนาที่ยั่งยืน , การออกแบบภูมิทัศน์ -- ไทย -- น่าน , สถาปัตยกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย -- น่าน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741746458 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7133
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ภ.สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี และเป็นปรัชญานำทางการพัฒนา ของประเทศไทย ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ จังหวัดน่านเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านลักษณะ กายภาพ ซึ่งส่งผลต่อการผลิตปัจจัยพื้นฐานของประชาชน ดังนั้นการพัฒนาโดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าสู่ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยเงื่อนไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การศึกษาการพัฒนาจังหวัดน่าน โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงอาจเป็นต้นแบบแก่ การพัฒนาจังหวัดอื่นๆ อย่างเหมาะสมและยั่งยืนต่อไป ในการวิจัยได้ดำเนินการศึกษาเรื่ององค์ประกอบ ทางภูมิทัศน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและทำการสำรวจพื้นที่เพื่อแสวงหาหมู่บ้านที่ มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันมาเป็นตัวแทนในการศึกษา นำข้อมูลมาวิเคราะห์กับแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิทัศน์ท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาจังหวัดต่อไป จากการศึกษาพบว่า เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต้องการด้านปัจจัยสี่ และแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นองค์ประกอบ ทางภูมิทัศน์ที่ตอบสนองต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นก็คือองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่ตอบสนองต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเช่นกัน โดยองค์ประกอบทางภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้ ภูมิทัศน์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการรักษาโรค พบว่าองค์ประกอบ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารมีความพอเพียงต่อความต้องการในระดับครอบครัวและระดับชุมชน จึงสรุปไดว่า องค์ประกอบทางภูมิทัศน์ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารยังคงอยู่ต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ได้ขยายความไปมากกว่าการผลิตปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยัง หมายความถึงการประกอบอาชีพ และการเพิ่มผลผลิต มาแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อนำมาใช้ในการ แลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยพื้นฐานได้อย่างพอเพียงแทน

บรรณานุกรม :
พลัง สิทธิถาวร . (2548). ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลัง สิทธิถาวร . 2548. "ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พลัง สิทธิถาวร . "ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พลัง สิทธิถาวร . ภูมิทัศน์ท้องถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.