ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร
นักวิจัย : ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ
คำค้น : cDNAs , Expressed Sequence Tags(ESTs) , giant freshwater prawn , immune response , Macrobrachium rosenbergii , β-glucan
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880068 , http://research.trf.or.th/node/2099
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ห้องสมุด Complementary DNA (cDNA library) 2 ชนิด ได้ถูกสร้างขึ้นจาก messenger RNA (mRNA) ของเซลล์เม็ดเลือดกุ้งก้ามกรามตัวเต็มวัยปกติและกุ้งที่ได้รับเบต้า-กลูแคนในอาหาร จากการตรวจสอบความหนาแน่นของ Phage พบว่าห้องสมุด cDNA ทั้งสองมีความหนา แน่นเป็น 4.18x106 และ 3.76x106 plaque forming unit (PFU) ตามลำดับ ผลของการใช้เทคนิค Expressed Sequence Tags (ESTs) ทำการสุ่มเลือก cDNA ที่ได้ในห้องสมุดทั้งสองมาทำการตรวจสอบลำดับนิวคลีโอไทด์จำนวนทั้งสิ้น 2,102 โคลน โดยมาจากห้องสมุด cDNA ของกุ้งก้ามกรามปกติ 1,082 โคลน และ 1,020 โคลน จากห้องสมุด cDNA ของกุ้งที่ได้รับเบต้า-กลูแคนในอาหาร ภายหลังจากการเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ทั้งหมดกับลำดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนใน GenBank database แล้วพบว่าลำดับนิวคลีโอไทด์ของ EST จำนวน 1,063 โคลน มีความคล้ายคลึงกับลำดับนิวคลีโอไทด์และกรดอะมิโนที่มีรายงานไว้แล้ว โดยเป็นยีนชนิดต่าง ๆ อย่างน้อย 559 ชนิด จากการศึกษาครั้งนี้ยังพบยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งที่มีรายงานในสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังจำนวนทั้งสิ้น 72 ชนิด ซึ่งได้แก่ ยีน Prophenoloxidase, Prophenoloxidase activating factor, Serine proteinase, Serine proteinase inhibitor, Peroxinectin, Hemolectin, Lysozyme, Alpha-2 macroglobulin, Anti-lipopolysaccharide like factor และ Antimicrobial peptides เป็นต้น โดยมีจำนวนยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่พบในห้องสมุด cDNA ทั้งสองเท่ากับ 53 และ 39 ยีน ตามลำดับ และเป็นที่น่าสังเกตว่า ยีน Alpha-2 macroglobulin, Prophenoloxidase, Selenium dependent salivary glutathione peroxidase และ Prophenoloxidase activating factor ในห้องสมุด cDNA ของกุ้งก้ามกรามที่ได้รับเบต้า-กลูแคนในอาหารมีการแสดงออก สูงกว่ากุ้งปกติ 2-3 เท่า ในทางกลับกันกลับพบว่ายีน Anti-lipopolysaccharide like factor, Insulin-like growth factor binding protein 7 precursor (IGFBP-7 or MAC25 protein), Heat shock cognate 70 (hsc70) และ Cyclophilin A มีจำนวนลดลงประมาณ 3 เท่าในห้องสมุด cDNA ของกุ้งก้ามกรามที่ได้รับเบต้า-กลูแคนในอาหารเมื่อเปรียบ- เทียบกับกุ้งก้ามกรามปกติ จากการศึกษาครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเซลล์เม็ดเลือดเป็นส่วนที่สำคัญในการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของกุ้งก้ามกราม เนื่องจากห้องสมุด cDNA ที่สร้างขึ้นจากเซลล์ชนิดนี้ประกอบไปด้วยยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันสำคัญ ๆ หลายชนิด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะใช้เป็นแหล่งศึกษากลไกการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและความสัมพันธ์ของกุ้งชนิดนี้กับเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ และยังเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การคิดค้นวิธีการในการป้องกันรักษาโรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต Two cDNA libraries were constructed from hemocytes of giant freshwater prawns fed with normal and β-glucan supplemented feed. The primary titers of each library were approximately 4.18x106 and 3.76x106 plaque forming unit (PFU), respectively. A total of 2,102 expressed sequence tags (ESTs) clones were generated from the two libraries: 1,082 clones from the normal library and 1,020 clones from the stimulated library. A total of 1,063 EST clones were identified to share significant sequence similarity with known sequences in GenBank database, representing at least 559 different giant freshwater prawn genes. The 72 potential immune-related genes reported in either vertebrates or invertebrates such as prophenoloxidase, prophenoloxidase activating factor, serine protienase inhibitor, peroxinectin, hemolectin, lysozyme, alpha-2 macroglobulin, anti-lipopolysaccharide like factor, antimicrobial peptides were discovered in these cDNA libraries. Comparison analysis of immune function genes in these two cDNA libraries was also evaluated. The number of immune-related genes found in normal and stimulated libraries was 53 and 39 genes, respectively. In stimulated library, the frequencies of alpha-2 macroglobulin, prophenoloxidase, selenium dependent salivary glutathione peroxidase and phenoloxidase activating factor genes were observed to be expressed about 2-3 times higher than that of normal library. On the other hand, the expression levels of anti-lipopolysaccharide like factor, insulin-like growth factor binding protein 7 precursor (IGFBP-7 or MAC25 protein), heat shock cognate 70 (hsc70) and cyclophilin A genes in stimulated library were 3 folds down-regulated, reflecting consequent affects of -glucan application to prawn immunity. The results from this study indicated that hemocytes cDNA libraries of giant freshwater prawn contain many important genes involved in the immune response, making it an important resource for studying the immune system and the response of giant freshwater prawn to its pathogens.

บรรณานุกรม :
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . (2550). การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . 2550. "การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . "การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ . การสร้างห้องสมุดและการสืบค้นยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในเซลล์เม็ดเลือดของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ที่ได้รับสารเบตา-กลูแคนในอาหาร. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.