ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , อธิการบดีออนไลน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6956
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คณาจารย์จุฬาฯ ได้รับพระราชทานรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2547 - 2548 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ; ศ.ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์ ; ศ.ดร.ปิยะสาร ประเสริฐธรรม ; ศ.ปราโมทย์ เดชะอำไพ ; ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ; ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร -- การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของจุฬาฯ (CUHR) -- ระบบ SAP 5.0 : กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร ; กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร ; กระบวนการวางแผนอัตรากำลังของบุคลากร ; กระบวนการสรรหาบุคลากร ; กระบวนการด้านข้อมูลบุคลากร ; กระบวนการจัดการด้านเวลาและการลา ; กระบวนการด้านการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร ; กระบวนการจัดการเรื่องสวัสดิการ ; กระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากร

เวลา 33 นาที 29 วินาที

การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของจุฬาฯ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2549). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2549. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 65. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.