ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ
นักวิจัย : กรุณา ตริยานนท์
คำค้น : การออกแบบกราฟิก , บุคลิกภาพ , กลิ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745325481 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6912
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้เพื่อหาแนวทางการใช้องค์ประกอบและหลักการจัดองค์ประกอบเรขศิลป์เพื่อ สื่อสารบุคลิกภาพของกลิ่นหอมประเภทต่างๆ โดยอาศัยแนวคิด ตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแบ่ง ประเภทกลิ่นหอม ทฤษฎีบุคลิกภาพ และหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบ และหลักการจัดองค์ประกอบทาง เรขศิลป์ โดยหวังประโยชน์ให้เกิดหลักการที่ใช้ได้จริงของกระบวนการสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบ เรขศิลป์ที่สามารถสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง และเป็นหลักการที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้ในโอกาสอื่นๆต่อไป การวิจัยอิงแนวคิดในเรื่อง และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งประเภทกลิ่นหอม ที่ได้รับการยอมรับโดยสากลและได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นหอม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ทฤษฎี จากนั้นนำประเภทกลิ่นหอมที่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยไปวิเคราะห์หาลักษณะบุคลิกภาพจาก ทฤษฎีบุคลิกภาพของดอกเตอร์เจน นิเฟอร์ แอล เอเคอร์ (Jennifer L. Aaker) เป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซึ่งประกอบไปด้วยลักษณะของบุคลิกภาพทั้งหมด 73 บุคลิกภาพ จัดทำเป็นแบบสอบถาม โดยสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลิ่นหอมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน แล้วจึงวิเคราะห์หาแนวทางในการใข้องค์ประกอบ และหลักการจัดองค์ประกอบทางเรขศิลป์ที่สมารถสื่อสารลักษณะบุคลิกภาพของกลิ่นหอมประเภทต่างๆ ได้ โดยรวบรวมองค์ประกอบทางเรขศิลป์จากหนังสือทางวิชาการ จำนวน 7 เล่ม และหลักการจัดองค์ประกอบ ทางเรขศิลป์ โดยอ้างอิงจากหนังสือทางวิชาการ จำนวน 12 เล่ม จัดทำเป็นแบบสอบถาม โดยสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรขศิลป์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่านอีกครั้งหนึ่งและตลอดทั้งกระบวนการดำเนินการวิจัย มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน ตรวจสอบแบบสอบถามและคำแปลประกอบเครื่องมือในการวิจัยทุกขั้นตอน ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การออกแบบเรขศิลป์ โดยใช้องค์ประกอบและหลักการจัดองค์ประกอบทางเรขศิลป์ ที่เหมาะสม สามารถสื่อสารถึงกลิ่นหอมประเภทต่างๆ ได้ โดยมีความหลากหลาย ในการเลือกใช้ องค์ประกอบและหลักการจัดองค์ประกอบที่แตกต่างกัน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายใน ศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การออกแบบภายใน ในประเภทธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งวิธีดำเนินการวิจัยยังมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการออกแบบ เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทอื่นๆนอกเหนือจากขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ได้ต่อไป

บรรณานุกรม :
กรุณา ตริยานนท์ . (2548). การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุณา ตริยานนท์ . 2548. "การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุณา ตริยานนท์ . "การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
กรุณา ตริยานนท์ . การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารกลิ่นหอมประเภทต่างๆ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.