ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่องวัสดุพรุนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่องวัสดุพรุนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง)
นักวิจัย : วาทิต ภักดี
คำค้น : (Meth)acrylates , convection , การถ่ายเทความร้อน
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4880017 , http://research.trf.or.th/node/2082
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษากระบวนการถ่ายเทความร้อนในวัสดุพรุนอิ่มตัว ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนแรกศึกษาการถ่ายเทความร้อนในวัสดุพรุนที่ได้รับความร้อนหรือความเย็นแบบส่วนโดยการพาความร้อน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในรูปของชุดสมการถูกพัฒนาขึ้นโดยอาศัยตัวแบบที่มีชื่อว่า Brinkmann-extended Darcy ผลเลยของชุดของสมการกำกับนี้หาได้จากการใช้ระเบียบวิธี finite difference ภายใต้เงื่อนไขขอบเขตที่เหมาะสม การพาความร้อนที่ในวัสดุพรุนไม่เพียงแต่เกิดการเกรเดียนท์ของความหนาแน่นที่มีค่าลบในทิศทางแรงโน้มถ่วงของโลก ยังเกิดจากเกรเดียนท์ของอุณหภูมิในแนวระดับอีกด้วย ซึ่งเกรเดียนท์เหล่านี้ก่อให้เกิดแรงลอยตัวที่ทำให้เกิดการไหลของของไหลในวัสดุพรุน ส่งผลให้เกิดการถ่ายเทความร้อนโดยวิธีพาความร้อน รูปแบบการไหลเกิดเป็นคู่ของ vortex ที่เรียงตัวในแนวระดับและหมุนในทิศทางตรงข้ามกัน นอกจากนั้นทิศการหมุนของ vortex ในกรณี ที่วัสดุพรุนได้รับความร้อนจะตรงข้ามกับกรณีที่วัสดุพรุนได้รับความเย็น สูตรการคำนวณค่า Nusselt number ถูกพัฒนาขึ้นและนำมาช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนได้อย่างถูกต้อง จากการศึกษาพบว่า สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน Rayleigh number, Darcy number หรือแม้แต่ทิศทางการเคลื่อนตัวของของไหลมีอิทธิพลต่อรูปแบบการไหลและการถ่ายเทความร้อน ในส่วนที่สอง เป็นการศึกษากระบวนการให้ความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม แก่น้ำ และวัสดุพรุนซึ่งใช้ porous packed bed ซึ่งบรรจุด้วยลูกแก้ว และน้ำจากผลการศึกษาพบว่าคุณสมบัติไดอิเล็คตริกของวัสดุพรุน ตำแหน่งการวางวัสดุ ขนาดของวัสดุโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความหนา มีผลต่อกลไกการถ่ายเทความร้อนในวัสดุ

บรรณานุกรม :
วาทิต ภักดี . (2551). การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่องวัสดุพรุนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วาทิต ภักดี . 2551. "การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่องวัสดุพรุนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วาทิต ภักดี . "การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่องวัสดุพรุนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
วาทิต ภักดี . การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนในช่องวัสดุพรุนที่ได้รับพลังงานความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟโดยใช้ท่อนำคลื่นทรงสี่เหลี่ยม (เชิงทฤษฎีและการทดลอง). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.