ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร
นักวิจัย : แสวง จันทราทิพย์
คำค้น : หนังสือพิมพ์ , ความเชื่อถือได้
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ชาติประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743336664 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรายงานข่าว รวมทั้งความเชื่อถือของผู้รับสารที่มีต่อการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยที่เสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยโดยอ้างแหล่งข่าวต่างประเทศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาข่าว และบทความที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยรวมสองชื่อฉบับด้วยกัน คือ หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยทำการศึกษาในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ผลการวิจัยพบว่า 1. หนังสือพิมพ์ไทยรายงานข่าวที่อ้างจากแหล่งข่าวต่างประเทศโดยไม่มีการโต้แย้ง และได้นำข่าวไปใช้เพื่อการวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุด 2. หนังสือพิมพ์ไทยนำข่าวที่อ้างจากแหล่งข่าวต่างประเทศไปใช้ในการสร้างความขัดแย้ง และความสับสนรวมทั้งยังนำข่าวดังกล่าวไปใช้เพื่อเปิดประเด็นข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง และนำข่าวไปใช้โจมตีฝ่ายตรงข้าม 3. ผู้รับสารโดยเฉพาะเพศหญิง และกลุ่มที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความเชื่อถือการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยที่อ้างแหล่งข่าวต่างประเทศ สูงกว่าการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ไม่ได้อ้างแหล่งข่าวต่างประเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
แสวง จันทราทิพย์ . (2542). การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสวง จันทราทิพย์ . 2542. "การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แสวง จันทราทิพย์ . "การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
แสวง จันทราทิพย์ . การอ้างข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยจากแหล่งข่าวต่างประเทศและความเชื่อถือของผู้รับสาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.