ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์
นักวิจัย : เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล
คำค้น : การวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ , ซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : โปรดปราน บุณยพุกกณะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328499 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6889
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวัดขนาดซอฟต์แวร์เป็นกิจกรรมที่นำไปสู่การประเมินขนาด และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ หากสามารถประเมินได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโครงงาน จะทำให้การจัดสรรทรัพยากรและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวัดขนาดซอฟต์แวร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์ (Function Point Analysis) เป็นวิธีการวัดขนาดซอฟต์แวร์วิธีหนึ่งที่มีผู้นิยมใช้มากและมีงานวิจัยทำการทดสอบและพบว่า ไม่ว่าจะทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีแบบใดก็ตามค่าฟังก์ชันพอยต์ที่ได้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากฟังก์ชันพอยต์เป็นการวัดจำนวนฟังก์ชันที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ โดยใช้ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software Requirements Specification) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์คำนวณขนาดของซอฟต์แวร์ เมื่อการเขียนโปรแกรมเชิงแง่มุม (Aspect-Oriented Programming) ได้ถูกนำเสนอขึ้นมา จุด เด่นประการหนึ่งคือทำให้ขนาดซอฟต์แวร์ลดลง ถึงแม้การเขียนโปรแกรมเชิงแง่มุมจะมีแนวความคิดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) แต่ข้อกำหนดความต้องการของซอฟต์แวร์ได้แก่แผนภาพ Use Case ในเชิงแง่มุมอาจจะมีความแตกต่างจากแผนภาพ Use Case ในเชิงวัตถุก็ได้ ดังนั้นในวิทยานิพนธ์นี้เป็นการทดสอบค่าฟังก์ชันพอยต์ที่ได้จากการวัดขนาดซอฟต์แวร์ที่พัฒนาด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงแง่มุม ว่าสามารถใช้ได้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้เทคโนโลยีเชิงแง่มุมได้หรือไม่ จากการวิเคราะห์และทดสอบโดยนำแผนภาพ Use Case ในเชิงวัตถุของระบบงานทางด้านการ เงินที่เป็นกรณีศึกษาจำนวน 12 ระบบ มาแปลงเป็นแผนภาพ Use Case ในเชิงแง่มุมด้วยวิธีการของ Jacobson พบว่าค่าฟังก์ชันพอยต์ที่ได้จากการนับจากแผนภาพ Use Case ในเชิงแง่มุมมีค่าสูงกว่าค่าฟังก์ชันพอยต์ที่ได้จากการนับจากแผนภาพ Use Case ในเชิงวัตถุที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (alpha = 0.05) นอกจากนี้ในวิทยานิพนธ์ยังทำการทดสอบการวัดขนาดซอฟต์แวร์ด้วยวิธี Use Case Points ก็พบว่าได้ผลเช่นเดียวกัน

บรรณานุกรม :
เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล . (2548). การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล . 2548. "การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล . "การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล . การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.