ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม
นักวิจัย : นคร เหลืองรวงทอง
คำค้น : กองทุนรวม , การลงทุน , พฤติกรรมตามกัน , ตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743347887 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6842
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของกองทุนรวมในประเทศไทยในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2539 ถึงเดือนธันวาคม 2541 ว่ามีพฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันหรือไม่ และอยู่ในระดับที่สูงหรือต่ำเพียงใด ทั้งการซื้อและการขายหลักทรัพย์ในทิศทางเดียวกัน โดยใช้แบบจำลองของ Lakonishok et al. (1992) ในการคำนวณหาระดับของการลงทุนในทิศทางเดียวกัน และทำการวิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวมต่อราคาของหลักทรัพย์นั้น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ของ Wermers (1999) เพื่อดูว่าพฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม จะส่งผลอย่างไรต่อราคาหลักทรัพย์นั้น โดยใช้ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์รายเดือนของกองทุนปิดตั้งแต่ธันวาคม 2538 ถึงเดือนธันวาคม 2541 ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวมในประเทศไทยมีการลงทุนในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสาเหตุสำคัญเนื่องมาจาก ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลของกองทุนรวมแต่ละกองทุน ซึ่งกองทุนเหล่านี้ถูกบริหารโดยบริษัทจัดการเพียงไม่กี่แห่ง ดังนั้น กองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการแห่งเดียวกันน่าจะมีการลงทุนในทิศทางเดียวกันอยู่แล้ว ส่วนผลของการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม พบว่าการลงทุนในทิศทางเดียวกันไม่ได้เพิ่มความผันผวนให้แก่ราคาของหลักทรัพย์อย่างที่กังวลกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมส่วนใหญ่ถือครองอยู่แล้ว การลงทุนในทิศทางเดียวกันจะช่วยเร่งให้ราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นเข้าสู่ราคาพื้นฐานที่แท้จริงรวดเร็วขึ้น ดังนั้นนักลงทุนประเภทกองทุนรวมมีส่วนช่วยทำให้ราคาของหลักทรัพย์มีเสถียรภาพมากขึ้น จึงควรส่งเสริมให้อุตสาหกรรมกองทุนรวมขยายตัวมากขึ้น และควรสนับสนุนให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนผ่านกองทุนรวมมากขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มบทบาทของนักลงทุนประเภทนี้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บรรณานุกรม :
นคร เหลืองรวงทอง . (2542). พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นคร เหลืองรวงทอง . 2542. "พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นคร เหลืองรวงทอง . "พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
นคร เหลืองรวงทอง . พฤติกรรมการลงทุนในทิศทางเดียวกันของกองทุนรวม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.