ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์
นักวิจัย : วิภา หอมศิริ
คำค้น : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ , สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบคัดเลือก , การให้คะแนน (นักเรียนและนักศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6828
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 โดยยึดประเภทวิชาที่เลือก ซึ่งวิเคราะห์จากเอกสารข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2546 และปีการศึกษา 2547 เพื่อให้เห็นถึงคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุดของประเภทวิชาที่เลือกสอบ จะเห็นได้ว่า 1. ประเภทวิชาที่เลือกสอบที่มีจำนวนผู้สอบผ่านข้อเขียนเข้าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากที่สุดได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส 2.นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2547 มีคะแนนสูงสุดกว่า นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน รุ่นปีการศึกษา 2546 และนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน รุ่นปีการศึกษา 2546 มีคะแนนต่ำสุดต่ำกว่านักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน รุ่นปีการศึกษา 2547 3.นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 2 ปีการศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด คือ นักเรียนที่เลือกสอบด้วยภาษาฝรั่งเศส โดยมีคะแนนต่างกัน 14.30 คะแนน 4.นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนทั้ง 2 ปีการศึกษาที่มีคะแนนต่ำสุด คือนักเรียนที่เลือกสอบด้วยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยมีคะแนนต่างกัน 62.25 คะแนน 5.นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปีการศึกษา 2547 มีอัตราการมาสอบสัมภาษณ์สูงกว่านักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน รุ่นปีการศึกษา 2546

บรรณานุกรม :
วิภา หอมศิริ . (2547). การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา หอมศิริ . 2547. "การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิภา หอมศิริ . "การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วิภา หอมศิริ . การเปรียบเทียบคะแนนสอบสูงสุด-ต่ำสุด และอัตราการมาสอบสัมภาษณ์ของนักเรียนทีสอบผ่านข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2546 กับปีการศึกษา 2547 : รายงานการวิเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.