ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วนิดา เอกแสงศรี
คำค้น : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)--นักเรียน , การเรียนรู้ (จิตวิทยา) , นักเรียนประถมศึกษา , ความคิดรวบยอด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6809
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางความคิดเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีภูมิหลังและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ต่างกัน โดยพิจารณาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังต่างกัน กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ระดับชั้นป.5 จำนวน 154 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลัง แบบสอบวัดช่วงความจำตัวเลข และแบบสอบถามแสตรดาร์ดโปรเกรสซีพเมตริซิส การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคำนวณค่าร้อยละของข้อมูลสถานภาพของนักเรียน คำนวณค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถทางความคิดทั้ง 2 ด้าน โดยจำแนกนักเรียนตามภูมิหลัง ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยการทดสอบด้วย t-test และ F-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. คะแนนความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 สาธิตจุฬาฯ อยู่ในระดับดี 2. นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่มีภูมิหลังต่างกัน มีคะแนนความสามารถทางความคิดทั้ง 2 ด้านไม่แตกต่างกัน 3. นักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่มีผลสัมฤทธิ์ททางการเรียนต่างกัน จะมีคะแนนความสามารถทางความคิดเชื่อมโยง และเชิงมโนทัศน์แตกต่างกัน 4. กลุ่มนักเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่เป็นบุตรบุคลากรจุฬาฯ มีคะแนนความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ โดยเฉลี่ยต่ำกว่ากลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรบุคคลภายนอก และกลุ่มนักเรียนที่เป็นบุตรอาจารย์จุฬาฯ 5. นักเรียน ป.5 สาธิตจุฬาฯ มีคะแนนความสามารถทางความคิดเชื่อมโยง และความสามารถทางด้านเความคิดเชิงมโนทัศน์ โดยเฉลียสูงกว่ากลุ่มนักเรียนในกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
วนิดา เอกแสงศรี . (2538). ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา เอกแสงศรี . 2538. "ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วนิดา เอกแสงศรี . "ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
วนิดา เอกแสงศรี . ความสามารถทางความคิดเชิงเชื่อมโยง และความสามารถทางความคิดเชิงมโนทัศน์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.