ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์
นักวิจัย : สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย
คำค้น : Activated Carbon , Biogas , Combustion , Desulfurisation , Hydrogen sulfide , การลดก๊าซซัลเฟอร์ , ก๊าซชีวภาพ การเผาไหม้ , ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ , ถ่านกัมมันต์ , ไดออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4780200 , http://research.trf.or.th/node/2068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในงานวิจัยนี้ถ่านกัมมันต์ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ที่มีอยู่ในก๊าซชีวภาพที่ได้จากกระบวนการหมักแบบไม่ใช้อากาศของมูลสุกร โดยได้ทำการติดตั้งชุดกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพ ณ ฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ก๊าซชีวภาพ ณ ฟาร์มสุกรที่ทำการศึกษานี้มีความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยเฉลี่ยในช่วง 6 เดือนสูงถึง 2500 ppm จากการทดสอบการกำจัดพบว่า ถ่านกัมมันต์ที่ฝังด้วยโปแตสเซียมไอโอไดด์ปริมาณ 2 % โดยน้ำหนักสามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ก๊าซได้เกือบ 100 % ซึ่งผลการทดสอบยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ก๊าซอื่นๆ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติซึ่งมีกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เจือปนได้ด้วย ส่วนการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์เปรียบเทียบระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่มีและไม่มีการติดตั้งระบบดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ พบว่า ระยะเวลาที่คุ้มทุนของระบบที่ไม่มีการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ คือ 3.64 ปี ส่วนระบบที่มีการติดตั้งระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีระยะเวลาคุ้มทุนของระบบ 8.28 ปี โดยอ้างอิงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ทั้งหมดและมีการใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการดูดซับก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อน แต่ยังไม่รวมถึงการลดการกัดกร่อนในเครื่องยนต์และการลดการปลดปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากเครื่องยนต์ออกสู่บรรยากาศทำให้เกิดมลพิษและยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์อีกด้วย ผลการทดสอบการเผาไหม้พบว่า ถ่านกัมมันต์ที่ใช้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงผลิตความร้อนได้เนื่องจากมีค่าความร้อนที่สูงมาก (ประมาณ 8,000 cal/g) การเติมปูนขาวที่ผสมกับถ่านกัมมันต์ก่อนการเผาไหม้สามารถลดปริมาณ SO2 ในก๊าซไอเสียได้ไม่มากนักและปริมาณในการเติมปูนขาวไม่มีผล ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากปริมาณ SO2 ในก๊าซไอเสียเริ่มต้นมีค่าค่อนข้างต่ำและอุณหภูมิในโซนของการเผาไหม้ต่ำกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่ปฏิกิริยาระหว่าง SO2 และ CaO สามารถเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ In this study, activated carbon was used as an adsorbent to remove hydrogen sulfide (H2S) from biogas produced from pig manure by anaerobic digestion. The H2S removal unit was installed and removal efficiency was tested at a small-size pig farm. The H2S concentration in biogas was found to be in average 2,500 ppm during a 6-month sampling period. The tests showed that adsorption using the activated carbon impregnated with 2 % potassium iodide (KI) could reach almost 100%. This finding could also be applied to other types of product gases containing H2S such as natural gas. Economic assessment was made by comparing the biogas-to-power system with and without the H2S removal unit, based on assumptions that the biogas was fully utilised for power generation in the system and that spent activated carbon was used as fuel for heat recovery. The results showed that the pay back period for the system without the H2S removal unit was 3.64 years; while the system equipped with the H2S removal unit had the pay back period of 8.28 years. The assessment did not take into account the reduction of corrosion in engines and the environment benefit in which air pollution by SO2 emission and impact on human health are greatly reduced. Due to the very high heating value (~8000 cal/g) of the spent activated carbon, it is suitable for use as fuel for heat application. However, CaO mixed with spent activated carbon prior to feeding into the fixed-bed combustor could reduce only small portion of SO2 in the flue gas regardless of the amount of CaO added. This is probably due to the low SO2 concentration in the flue gas and the reaction temperature too low for effective desulfurisation to take place.

บรรณานุกรม :
สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย . (2552). การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย . 2552. "การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย . "การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552. Print.
สุนีรัตน์ พิพัฒน์มโนมัย . การเผาไหม้ด้วยโดโลไมต์ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีถ่านกัมมันต์เป็นองค์ประกอบที่ได้จากกระบวนการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในโรงแยกก๊าซ จ.ระยอง ในเครื่องปฏิกรณ์แบบฟิกซ์เบดเพื่อนำความร้อนไปใช้ประโยชน์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2552.