ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย
คำค้น : รักร่วมเพศ , เลสเบี้ยน , สตรี -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : งามพิศ สัตย์สงวน , สัญญา สัญญาวิวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741740077 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6755
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (มน.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

ศึกษาปัจจัย สาเหตุและอิทธิพลที่ทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิง ศึกษาความคิดเห็นของหญิงรักหญิงที่มีต่อตนเองและสังคม และศึกษาแนวโน้มเกี่ยวกับหญิงรักหญิงในประเทศไทย การวิจัยเรื่องนี้ได้ใช้แนวคิดทฤษฎีรักร่วมเพศ ครอบครัว การขัดเกลาทางสังคม บทบาททางเพศ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ทฤษฎีเกี่ยวกับตนเอง ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน ทฤษฎีการหน้าที่นิยม ทฤษฎีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และทฤษฎีตีตรา การวิจัยนี้นำระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยามาใช้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคนิควิจัยการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ การศึกษาสภาพแวดล้อม ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลวิจัยพบว่ามีสมมติฐาน 6 ข้อ ที่ได้รับการยอมรับ สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงคือ ครอบครัว เพื่อน โรงเรียน สื่อมวลชน การมองตนเอง และทัศนคติต่อ พฤติกรรมของหญิงรักหญิงในแง่บวก นอกจากนี้ผลวิจัยยังแสดงอีกว่า แนวโน้มจำนวนหญิงรักหญิงจะเพิ่มขึ้นอีกมาก และจะเปิดเผยตนเองมากยิ่งขึ้นในสังคมไทย

บรรณานุกรม :
ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย . (2546). ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย . 2546. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย . ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้ผู้หญิงเป็นหญิงรักหญิงในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.