ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ
นักวิจัย : ชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ
คำค้น : การจัดการโรงแรม , ประสิทธิผลองค์การ -- การวัด , ภาวะผู้นำ , ความผูกพันต่อองค์การ , บริการลูกค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พสุ เดชะรินทร์ , ชัชพงศ์ ตั้งมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745328391 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6675
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร คุณภาพบริการ และผลการปฏิบัติงานขององค์กรตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ โดยมีโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย และมีอัตราค่าเช่าห้องละ 1,500 บาทขึ้นไป จำนวน 31 โรงแรม เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามภาวะผู้นำ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพบริการ ซึ่งมีค่า Cronbach's alpha ของแต่ละตัวแปรเท่ากับ .95, .91 and .93 ตามลำดับ สถิติทดสอบที่ใช้สำหรับการวิจัยนี้คือ การคำนวณหาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson correlation coefficient) การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple regression analysis) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ผลการวิจัยปรากฏว่า ภาวะผู้นำของผู้บริหารและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.383) ภาวะผู้นำของผู้บริหารและคุณภาพบริการของพนักงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (r = 0.358) ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพบริการของพนักงาน มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง (r = 0.800) โดยความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน สามารถพยากรณ์คุณภาพบริการของพนักงานโรงแรมได้ 64.1%

บรรณานุกรม :
ชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ . (2548). ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ . 2548. "ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ . "ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ชัฏชลัยย์ จิวะเกียรติ . ผลการปฏิบัติงานของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์ตามแนวคิดการบริหารเชิงดุลยภาพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.