ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ
นักวิจัย : อาภาพร เผ่าวัฒนา
คำค้น : Cognitive strategies , Depression , Power in relationship , Sexual behavior , Sexual self-efficacy
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=MRG4680078 , http://research.trf.or.th/node/2015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อุบัติการณ์ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มเพศหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัด สาเหตุหลัก คือ อายุของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้หญิงลดลง เมื่อพิจารณาถึงบริบทของพฤติกรรมทางเพศในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการขัดแย้งระหว่างแนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติ จากสถานการณ์ในปัจจุบันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้จากความมีอิสระในเรื่องเพศ การเผยแพร่สิ่งยั่วเย้าทางเพศในที่สาธารณะ วัตถุนิยม และการขาดการดูแลเอาใจใส่แก่เด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจนำไปสู่การพลีตนเองเพื่อวัตถุ สิ่งของ และเงิน แต่ในขณะเดียวกันสังคมไทยยังมีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสำหรับหญิงไทย เช่น การไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจ โดยเฉพาะผู้หญิงค่านิยมทางสังคมได้กำหนดบทบาท และอำนาจในความสัมพันธ์ไว้ให้แตกต่างจากเพศชาย วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาและทดสอบโมเดลในการอธิบายพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงไทยวัยต้น โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล ความรู้สึก ความนึกคิด และ อำนาจในความสัมพันธ์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้หญิงไทยวัยต้นอายุเฉลี่ย 19.7 ปี ที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 581 คน แบบสอบถามในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมิน (1) การรับรู้ในตนเอง (2) ความซึมเศร้า (3) อำนาจในความสัมพันธ์ทางเพศ (4) ความนึกคิด (5) การรับรู้สมรรถนะทางเพศ และ (6) พฤติกรรมทางเพศ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 55.7% เคยมีเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มนี้ 68.8% มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด หรือทางทวารหนัก (11.7%) โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศ ประกอบด้วย ความนึกคิดในด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์ และการหลีกหนีการลงโทษ อำนาจในความสัมพันธ์ทางเพศ การรับรู้สมรรถนะทางเพศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีความสามารถในการทำนายถึง 41.7% ถึงแม้โมเดลที่พัฒนาขึ้นจะไม่สามารถอธิบายการมีเพศสัมพันธ์ได้ในเชิงรูปแบบของกระบวนการ แต่โมเดลที่พัฒนาขึ้นพิสูจน์ได้ว่า ความซึมเศร้า ความนึกคิดในด้านประโยชน์และการหลีกหนีลงโทษจากการมีเพศสัมพันธ์ อำนาจในความสัมพันธ์ทางเพศ และ การรับรู้ความสามารถเรื่องเพศ มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับพฤติกรรมทางเพศ และ อำนาจในความสัมพันธ์ทางเพศ ส่งผลต่อความนึกคิดในด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีเพศสัมพันธ์ และการรับรู้สมรรถนะทางเพศ ผลการศึกษาส่งผลให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการที่นำไปสู่การตัดสินใจในพฤติกรรมทางเพศของผู้หญิงที่อาศัยในชุมชนแออัด ข้อมูลที่ได้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เน้นความเป็นบุคคล การปรับเปลี่ยนความนึกคิดเกี่ยวกับผลของการมีเพศสัมพันธ์ และอำนาจในความสัมพันธ์ทางเพศ Among young Thai women living in overpopulated communities, there has been dramatic drop in age of first sexual intercourse and concurrent rise in HIV infections. These changes have been accompanied by significant conflict over appropriate way to behave. On the one hand, there is growing pressure on young Thai women to engage in early sexual behavior due to the convergence of a number of social and economic forces. On the other hand, there are still many conservative, cultural messages about the ideal and responsible young woman present in the culture. In this climate, young women may experience significant conflict and distress. Of even greater concern is the growing of gender double standards and power imbalance in relationship. Objectives: Using concepts drawn from self-discrepancy theory, as well as research on emotion, cognition and power in relationship, a model of sexual behavior among young Thai women was proposed and tested. Methods: 581 young adult Thai women (average age = 19.7 years) participated. They completed questionnaires measuring self-discrepancy, depression, power in relationship, sexual self-efficacy, cognitive strategies, and sexual behavior. Result: Findings highlight the extreme vulnerability of young adult Thai women to engage in risky sexual behavior: 55.7% were sexually active. Among these, 68.8% had vaginal or anal (11.7%) sexual intercourse without using a condom. Significant predictors were gain thinking, punishment-avoidance thinking, power in relationship and sexual self-efficacy. Altogether these factors could explain 41.7% of variance in sexual behavior. Although model testing did not fully support expected relationships, it supported a causal relationship between depression, gain thinking, punishment-avoidance thinking, power in relationship, sexual self-efficacy and sexual behavior. In addition, power in relationship had direct influence of on gain thinking and sexual self-efficacy. Conclusion: These findings contribute to greater understanding of processes involved in sexual risk-taking and can guide individualized intervention. Implications for health professional practice addressing power in relationship and cognition change will be discussed focusing on the development of health promotion program in the overpopulated community.

บรรณานุกรม :
อาภาพร เผ่าวัฒนา . (2551). การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . 2551. "การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . "การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2551. Print.
อาภาพร เผ่าวัฒนา . การทดสอบโมเดลที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของหญิงไทยวัยต้นที่อาศัยในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การรับรู้ส่วนบุคคล อารมณ์ในด้านลบ อำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพ ความนึกคิด การรับรู้สมรรถนะทางเพศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2551.