ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา
นักวิจัย : วีรนุช ทองแดง
คำค้น : การเรียนรู้ , วิจัย , การพัฒนาการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริชัย กาญจนวาสี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741738455 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้ผลของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาปัญหาของการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูโรงเรียนในกรุงเทพมหานครจำนวน 538 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยายและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบพหุวิภาคเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) กลุ่มตัวอย่างครูใช้ผลการวิจัยเชิงความคิดเพียงบางส่วน การใช้ผลการวิจัยอย่างครบถ้วน ไม่ใช้ผลการวิจัยเชิงความคิดเลย คิดเป็นร้อยละ 44.42 ,44.24 และ11.34 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างครูใช้ผลการวิจัยเชิงตรวจสอบยืนยันอย่างครบถ้วน การใช้ผลการวิจัยเพียงบางส่วน และไม่ใช้ผลการวิจัยเชิงตรวจสอบยืนยันเลย คิดเป็นร้อยละ 57.99, 22.49 และ 19.52 กลุ่มตัวอย่างครูใช้ผลการวิจัยเชิงสัญลักษณ์อย่างครบถ้วน การใช้ผลการวิจัยเพียงบางส่วนและไม่ใช้ผลการวิจัยเชิงสัญลักษณ์เลย คิดเป็นร้อยละ 51.11, 32.53 และ16.36 ตามลำดับ และกลุ่มตัวอย่างครูใช้ผลการวิจัยการใช้ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างครบถ้วน การใช้ผลการวิจัยเพียงบางส่วน และไม่ใช้ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติเลย ร้อยละ 48.00, 38.80 และ 13.20 ตามลำดับ 2) ปัญหาการใช้ผลการวิจัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ปัญหาด้านความเป็นไปได้ในการใช้ผลการวิจัย รองลงมา คือ ปัญหาด้านคุณภาพของงานวิจัย และปัญหาด้านระบบและการบริหารภายในสถานศึกษา ตามลำดับ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา ทั้ง 4 รูปแบบมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ตัวแปรประสบการณ์การทำวิจัย และตัวแปรคุณภาพของงานวิจัย นอกจากนี้ตัวแปรความร่วมมือของผู้ร่วมงาน มีอิทธิพลต่อการใช้ผลการวิจัยเชิงความคิดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และตัวแปรประสบการณ์อบรมเกี่ยวกับการวิจัย มีอิทธิพลต่อการใช้ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างครบถ้วน โมเดลถดถอยโลจิสติกพหุวิภาคการใช้ผลการวิจัยเชิงตรวจสอบยืนยัน การใช้ผลการวิจัยเชิงสัญลักษณ์ การใช้ผลการวิจัยเชิงความคิด และการใช้ผลการวิจัยเชิงปฏิบัติ สามารถจำแนกกลุ่มผู้ใช้ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องร้อยละ 63.56, 58.55, 58.36 และ 57.25 ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
วีรนุช ทองแดง . (2546). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรนุช ทองแดง . 2546. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรนุช ทองแดง . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
วีรนุช ทองแดง . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.