ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย
นักวิจัย : เจนจบ วีระพานิชเจริญ
คำค้น : ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ , ทฤษฎีเกม , ระบบสื่อสารไร้สาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วาทิต เบญจพลกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9745324175 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบมัลติมีเดียทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรับรองคุณภาพของบริการแก่ผู้ใช้ทุกคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มค่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้สูงที่สุด อย่างไรก็ตามประเด็นเรื่องความเท่าเทียมของบริการแต่ละระดับก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นเดียวกัน การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าทฤษฎีเกมเป็นแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่มีความเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับปัญหาเรื่องประสิทธิภาพและความเท่าเทียม ดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับวิธีควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่แบบมัลติมีเดียเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมที่เหมาะสมจากผลเฉลยของเกม โดยพิจารณาการเรียกของบริการแต่ละระดับในระบบเป็นผู้เล่นแต่ละคนในเกม กำหนดฟังก์ชันอรรถประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้วัดปริมาณความพึงพอใจของผู้เล่น ผลเฉลยของเกมไม่ร่วมมือคือจุดสมดุลส่วนผลเฉลยของเกมร่วมมือจะพิจารณาจากวิธี arbitration ในรูปแบบของวิธีปัญหาการต่อรอง (ผลเฉลยของ Nash, Raiffa และ modified Thomson) และวิธีการเปรียบเทียบค่าอรรถประโยชน์ระหว่างผู้เล่น ซึ่งพิจารณาวิธีควบคุมการตอบรับการเรียกทั้งประเภทที่ 1 (สำหรับระบบ Time Division Multiple Access (TDMA)) และประเภทที่ 2 (สำหรับระบบ Code Division Multiple Access (CDMA)) ในกรณีทราฟฟิกอสมมาตรระหว่างข่ายเชื่อมโยงขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ยังได้เสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดของตัวประกอบโหลด (load factor) กับวิธีควบคุมการตอบรับการเรียกประเภทที่ 2 เพื่อลดความซับซ้อนในการคำนวณอีกด้วย จากผลการทดสอบพบว่า ค่าพารามิเตอร์ควบคุมที่เหมาะสมที่ได้จากจุดสมดุลมีค่าเท่ากันกับค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากวิธีควบคุมแบบดั้งเดิมและมีความเท่าเทียมเนื่องจากคุณสมบัติของจุดสมดุล ในขณะที่วิธีควบคุมแบบดั้งเดิมไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องความเท่าเทียม และพบว่าโดยส่วนใหญ่ผลเฉลยของ Nash และผลเฉลยของ modified Thomson จะให้ค่าอรรถประโยชน์รวมสูงที่สุด ในขณะที่จุดสมดุลและผลเฉลยของ Raiffa จะให้ค่า fairness index สูงที่สุด อย่างไรก็ตามผลเฉลยทุกแบบจะมีคุณสมบัติเรื่องความเท่าเทียมเนื่องจากสัจพจน์ของความเท่าเทียมแบบต่างๆ และมีประสิทธิภาพเนื่องจากหลักการพาเรโตออพติมัลลิตี นอกจากนี้ยังพบว่ว วิธีควบคุมการตอบรับการเรียกประเภทที่ 2 ที่เสนอมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีควบคุมการตอบรับการเรียกประเภทที่ 2 แบบดั้งเดิม แต่มีความซับซ้อนในการคำนวณต่ำกว่า

บรรณานุกรม :
เจนจบ วีระพานิชเจริญ . (2548). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจนจบ วีระพานิชเจริญ . 2548. "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เจนจบ วีระพานิชเจริญ . "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
เจนจบ วีระพานิชเจริญ . การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมกับการควบคุมการตอบรับการเรียกในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไร้สาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.