ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน
นักวิจัย : สุมาลี สุขดานนท์ , สรวิศ นฤปิติ , อิทธิ ตริสิริสัตยวงษ์ , สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง
คำค้น : การค้า -- ฐานข้อมูล , การขนส่ง -- ฐานข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันการขนส่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันการขนส่ง
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6540
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนประกอบด้วย ได้แก่ ยูนนาน (จีนตอนใต้) เมียนม่าร์ ลาว และประเทศไทย ประเทศทั้งสี่ได้มีการรวมกลุ่มกันเพี่อการพัฒนาทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ การค้าและการขนส่งนับเป็นประเด็นที่ทุกประเทศต่างให้ความสนใจ ฐานข้อมูลจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและการตัดสินใจ ฐานข้อมูลประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปของเมืองชายแดน และเมืองซึ่งเชื่อมต่อเส้นทางหลัก 2) โครงข่ายถนนและแม่น้ำซึ่งเชื่อมต่อประเทศทั้งในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน 3) ข้อมูลการค้าการขนส่งชายแดน ซึ่งทั้งหมดจัดเก็บในรูปของฐานข้อมูลสารสนเทศปริภูมิ โดยใช้โปรแกรม Google Earth ในการแสดงข้อมูลสารสนเทศ ฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นสามารถใช้เรียกดูข้อมูล จัดทำแผนที่ และเป็นเครื่องช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการวิเคราะห์สภาพการค้าและเส้นทางการขนส่ง นอกจากนี้ยังเป็นฐานในการจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
สุมาลี สุขดานนท์ , สรวิศ นฤปิติ , อิทธิ ตริสิริสัตยวงษ์ , สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง . (2551). การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมาลี สุขดานนท์ , สรวิศ นฤปิติ , อิทธิ ตริสิริสัตยวงษ์ , สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง . 2551. "การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมาลี สุขดานนท์ , สรวิศ นฤปิติ , อิทธิ ตริสิริสัตยวงษ์ , สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง . "การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุมาลี สุขดานนท์ , สรวิศ นฤปิติ , อิทธิ ตริสิริสัตยวงษ์ , สุนันทา เจริญปัญญายิ่ง . การจัดทำฐานข้อมูลการค้าการขนส่งในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.