ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์ , งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (2548) , การประชุมวิชาการไทย-อเมริกัน เรื่องการพัฒนา , วิศวกรรมชีวเวชในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล 2548
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ -- พระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี -- นิทรรศการ "สายใยรักสองแผ่นดิน" -- วิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering) -- หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช -- โครงการพัฒนาสหศาสตร์สู่อนาคตของจุฬาฯ -- พิธีมอบสนามกีฬาจุฬาฯ ที่ปรับปรุงใหม่ -- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสหสาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น

เวลา 34 นาที 01 วินาที

จุฬาฯ กับ 4 กิจกรรมสำคัญสู่สาธารณชนและวงวิชาการ

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 56. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.