ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25
นักวิจัย : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี
คำค้น : สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , งานสานสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรม (2548) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การรับนิสิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6410
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปาฐกถาชุดสิรินธร ครั้งที่ 20 -- ดนตรีกับชีวิต -- ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ -- เงินทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี -- รศ.ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา -- ระบบแอดมิชชั่น (Central University Admissions System) -- การรับนิสิตด้วยวิธีพิเศษ -- การรับนิสิตด้วยวิธีรับตรง -- การรับนิสิตในหลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) -- การรับนิสิตโดยผ่านกระบวนการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) -- ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์

เวลา 30 นาที 28 วินาที

"ระบบแอดมิชชั่น" กับการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาฯ ปี 2549

บรรณานุกรม :
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . (2548). อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . 2548. "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . "อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สุชาดา กีระนันทน์, คุณหญิง , จุมพล รอดคำดี . อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 25. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.