ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว
นักวิจัย : พวงแก้ว ชาวโพงพาง
คำค้น : เส้นใยฝ้าย , เส้นใยโพลิเอสเตอร์ , ผ้าฝ้าย , สีย้อมและการย้อมสี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : กาวี ศรีกูลกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741423101 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6390
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

สารดัดแปรสมบัติดูดติดสีรีแอกทีฟสำหรับเซลลูโลส Glycidyl triethanolamine methyl ammonium sulphate ได้นำมาดัดแปรฝ้ายของผ้าใยผสมระหว่างพอลิเอสเทอร์และฝ้าย ก่อนนำผ้าใยผสมดัดแปรไปย้อมสีรีแอกทีฟและสีดิสเพอร์สขั้นตอนเดียว การดัดแปรได้อาศัยวิธีการย้อมแบบแช่ที่อุณหภูมิ 60 ํC เป็นเวลา 20 นาที ผ้าที่ผ่านการดัดแปรแล้วได้นำมาวิเคราะห์หาร้อยละของธาตุไนโตรเจน แล้วนำไปย้อมด้วยสีรีแอกทีฟและสีดิสเพอร์สในขั้นตอนเดียว โดยไม่อาศัยการเติมเกลือช่วยย้อมที่อุณหภูมิ 130 ํC ภายใต้ความดัน แล้ววัดหาความเข้มของสีด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ และทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ผลการวิเคราะห์หาธาตุในผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรพบว่ามีธาตุไนโตรเจน แสดงว่าสารดัดแปรได้ถูกผนึกลงไปในส่วนของฝ้าย และพบว่าร้อยละของธาตุไนโตรเจนเพิ่มขึ้นตามปริมาณสารดัดแปรที่ใช้ ผลการย้อมผ้าเส้นใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายดัดแปรในภาวะไร้เกลือพบว่า ฝ้ายสามารถดูดติดสีรีแอกทีฟได้ดีขึ้นอย่างชัดเจน และค่าความเข้มของสีจะแปรผันตามความเข้มข้นของสารดัดแปร ในทำนองเดียวกันค่าความเข้มข้นของสารดัดแปรที่เพิ่มขึ้น ปริมาณของหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมในผ้าดัดแปรก็เพิ่มตาม ทำให้ประสิทธิภาพการดึงดูดสีรีแอกทีฟก็จะแปรผัน ตามประมาณของหมู่ควอเทอร์นารีแอมโมเนียมตามไปด้วย การย้อมแบบขั้นตอนพบว่า ไม่ผลกระทบต่อการติดสีดิสเพอร์สของส่วนเส้นใยพอลิเอสเทอร์ ผลการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อดัดแปรเส้นใยเซลลูโลส ทำให้สามารถย้อยผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียวในระดับเฉดสีเข้มได้ (ความเข้มข้นของสีสูงเกิดร้อยละ 3 ของน้ำหนักผ้า)

บรรณานุกรม :
พวงแก้ว ชาวโพงพาง . (2548). การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงแก้ว ชาวโพงพาง . 2548. "การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พวงแก้ว ชาวโพงพาง . "การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
พวงแก้ว ชาวโพงพาง . การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.