ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา
นักวิจัย : ปนัสย์ พุกโพธิ์
คำค้น : เครื่องหมายจราจร , จราจร -- การจำลองระบบ , สัญญาณไฟจราจร -- การควบคุม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สรวิศ นฤปิติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : 9743348247 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6269
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542

หาวิธีการควบคุมสัญญาณไฟที่เหมาะสมกับสภาพการจราจรที่มีปริมาณการจราจรไม่คงที่โดยใช้โปรแกรมจำลองสภาพการจราจร 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม TRANSYT-7F และโปรแกรม CORSIM การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรคงที่นั้นเป็นการทดสอบวิธีการจัดสัญญาณไฟสี่แบบที่คำนวณจากข้อมูลปริมาณการจราจรในอดีต ข้อมูลปริมาณการจราจรในอดีตร่วมกับการเพิ่มขึ้นของยวดยานบนถนนสายหลัก ข้อมูลการจราจรจากตัววัดปริมาณการจราจรและที่ว่างหลังแถวคอยของทางแยกถัดไป วิธีการจัดสัญญาณไฟดังกล่าวยังนำไปทดสอบในสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลง และเพิ่มวิธีการควบคุมโดยคำนวณจากข้อมูลปริมาณการจราจรในอดีตเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิธี ผลจากการจำลองสภาพการจราจรพบว่า โปรแกรม TRANSYT-7F ไม่สามารถใช้ได้กับกรณีที่มีปริมาณการจราจรสูงกว่าความสามารถในการให้บริการของทางแยกและกรณีที่มีปริมาณการจราจรเปลี่ยนแปลง ส่วนการจำลองสภาพการจราจรโดยใช้โปรแกรม CORSIM ให้ผลลัพธ์ว่า ในสภาพการจราจรคงที่วิธีการควบคุมสัญญาณไฟที่ใช้ข้อมูลปริมาณการจราจรในอดีตและให้ความสำคัญกับยวดยานบนถนนสายหลักเป็นวิธีการควบคุมสัญญาณไฟที่มีความล่าช้าต่ำที่สุดเมื่อมีปริมาณการจราจรเบาบาง แต่ถ้ามีปริมาณการจราจรหนาแน่นขึ้นจนถึงระดับปริมาณการจราจรอิ่มตัวการควบคุมสัญญาณไฟที่ใช้ที่ว่างหลังแถวคอยของทางแยกถัดไปเป็นวิธีการควบคุมสัญญาณไฟที่มีความล่าช้าต่ำที่สุด ส่วนในสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงตามเวลาวิธีการควบคุมสัญญาณที่ใช้ข้อมูลปริมาณการจราจรในอดีตเฉลี่ยเป็น วิธีการควบคุมสัญญาณไฟที่สามารถรองรับความผันแปรได้ดีที่สุดในแง่ของความล่าช้าทั้งกรณีที่มีและไม่มีแถวคอยยาวย้อนกลับไปบดบังทางแยกถัดไป

บรรณานุกรม :
ปนัสย์ พุกโพธิ์ . (2542). การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัสย์ พุกโพธิ์ . 2542. "การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปนัสย์ พุกโพธิ์ . "การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ปนัสย์ พุกโพธิ์ . การควบคุมสัญญาณไฟในสภาพการจราจรอิ่มตัวและเปลี่ยนแปลงตามเวลา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.