ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
นักวิจัย : สินีนาฎ ดิลกวณิช
คำค้น : สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท -- การบริหาร , การรื้อปรับระบบ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุมพล รอดคำดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741738021 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6264
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงกระบวนการนำเสนอการปรับเปลี่ยนองค์กร ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. แนวคิดในการปรับองค์กร และ ทิศทางขององค์กรในการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่สะท้อนผ่านการจัดผัง รายการ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2547 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 1. สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ได้ทำการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นระยะ โดยเป็นผลมาจากพรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2543 จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด หลังจากการคัดเลือกบุคคลซึ่งเป็นนักการตลาดและ นักประชาสัมพันธ์เข้ามาบริหาร อ.ส.ม.ท. ในปี พ.ศ. 2545 โดยมีการใช้นโยบายเชิงธุรกิจในการบริหาร องค์กร จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการแปลงสภาพองค์กรจากรัฐวิสาหกิจ เป็นบริษัทมหาชนที่มีการ ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในปี พ.ศ. 2547 โดยรัฐยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 2. สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มีการใช้แนวคิดด้านการตลาดเป็นตัวดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานี คือ การสร้าง ตราสินค้าใหม่ การวางตำแหน่งของสินค้า การสร้างความแตกต่าง การจัดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และ การหาพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งนำไปสู่การปรับผังรายการโทรทัศน์ผังรายการโทรทัศน์ ซึ่งเปรียบ เสมือน ตัวบอกบุคลิก และสินค้าขององค์กร ให้มีภาพลักษณ์ชัดเจน และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยไม่ยึด ติดกับแนวทางเดิม สามารถสร้างรายได้อย่างสูงให้กับสถานี อย่างไรก็ตาม จากการวิจัย พบว่าสถานี ยังคงได้รับความนิยมที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก

บรรณานุกรม :
สินีนาฎ ดิลกวณิช . (2548). แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินีนาฎ ดิลกวณิช . 2548. "แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สินีนาฎ ดิลกวณิช . "แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
สินีนาฎ ดิลกวณิช . แนวคิดการปรับองค์กร ที่สะท้อนฝ่านการจัดผังรายการของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.