ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน
นักวิจัย : จารุวรรณ บัวสุวรรณ
คำค้น : การพยาบาล , มารดา , เด็ก, การดูแล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประนอม รอดคำดี , สุนิดา ปรีชาวงษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741423284 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6237
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะ ในชุมชน ก่อนการปฏิบัติการพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพและหลังการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ ใช้แบบแผนการ วิจัย กึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียววัด 3 ครั้ง โดยประเมินพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตราย ก่อนการปฏิบัติพยาบาลตาม แนวคิดพันธมิตรสุขภาพ และหลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาล 2 ครั้ง กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาของเด็กวัยเตาะแตะในชุมชนของจังหวัดชุมพร ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 25 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ ที่ผ่านการ ตรวจสอบ คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและแบบประเมินพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตราย ในเด็กวัยเตาะแตะ ในชุมชน ซึ่งมีค่าความเที่ยงสัมประสิทธิ์ของครอนบาค เท่ากับ .87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และวิเคราะห์ ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันกันเกิดภยันตราย ในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชนหลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพทันที สูงกว่าก่อนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิด พันธมิตรสุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัย เตาะแตะในชุมชนหลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ 2 สัปดาห์ สูงกว่าก่อนการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตร สุขภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิด ภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะ ในชุมชน หลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตาสุขภาพทันที ไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม หลังสิ้นสุดการปฏิบัติพยาบาล ตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพ 2 สัปดาห์

บรรณานุกรม :
จารุวรรณ บัวสุวรรณ . (2548). ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ บัวสุวรรณ . 2548. "ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
จารุวรรณ บัวสุวรรณ . "ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
จารุวรรณ บัวสุวรรณ . ผลของการปฎิบัติพยาบาลตามแนวคิดพันธมิตรสุขภาพต่อพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันการเกิดภยันตรายในเด็กวัยเตาะแตะในชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.