ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน
นักวิจัย : ณัฏฐพร ขุนไชย
คำค้น : ทารก , จิตวิทยาเด็ก , พัฒนาการของเด็ก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณระพี สุทธิวรรณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741749317 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6202
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาพัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกไทย ผู้เข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ คือ มารดาและทารกอายุ 10-14 เดือนจำนวน 195 คู่ (ชาย 98 คน หญิง 97 คน) ทำการวิจัยในห้องทดลอง มีสิ่งเร้าเป็นของเล่นที่สร้างความไม่แน่ใจให้กับทารก โดยให้มารดาแสดงอารมณ์สุขและแสดงอารมณ์กลัว ตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ ซึ่งทั้ง 2 สถานการณ์มารดาต้องแสดงอารมณ์ทางสีหน้าและน้ำเสียง มารดาและทารกแต่ละคู่จะเข้าร่วมการวิจัยทั้ง 2 สถานการณ์ โดยการวิจัยแต่ละสถานการณ์จะห่างกันไม่เกิน 7 วัน การวิจัยครั้งนี้มีผู้ช่วยวิจัย 2 คน เป็นผู้ประเมินพฤติกรรมการอ้างอิงทางสังคมของทารก ซึ่งมีค่า inter-observer agreement ระหว่างผู้ประเมินคือ 1.00 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ทารกไทยจำนวนหนึ่งเริ่มมีการแสดงพฤติกรรมการอ้างอิงทางสังคมตั้งแต่อายุ 10 เดือน และจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Logistic Regression จะเห็นได้ว่าจำนวนทารกที่มีพฤติกรรมการอ้างอิงทางสังคมเพิ่มมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์การตัดสินระดับพัฒนาการที่ 75% ของ Piaget, 1965) ผลการวิจัยของทั้ง 2 สถานการณ์นี้พบว่าทารกไทยมีพัฒนาการการอ้างอิงทางสังคม เมื่อทารกอายุ 12 เดือน

บรรณานุกรม :
ณัฏฐพร ขุนไชย . (2546). พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐพร ขุนไชย . 2546. "พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฏฐพร ขุนไชย . "พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ณัฏฐพร ขุนไชย . พัฒนาการการอ้างอิงทางสังคมของทารกอายุ 10-14 เดือน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.