ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ , ศรีสุพร ช่วงสกุล
คำค้น : กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันไทยศึกษา , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะศิลปศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6176
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำรวจสถานภาพการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในแง่มุมต่างๆจากเอกสารประเภ ทวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความเชิงวิเคราะห์ และเอกสารประกอบการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ เพื่อหาแนวทางการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยสำรวจผลงานการศึกษาวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกรุงเพทมหานครตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ.2488) จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2532)จากการสำรวจผลงานการศึีกษาวิจัยที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครปรากฎว่ามีจำนวนถึง 1,346 เรื่อง แบ่งเป็นการศึกษาวิจัยในลักษณะวิทยานิพนธ์ 1,182 เรื่อง งานวิจัย 117 เรื่อง และบทความ 57 เรื่อง และสามารถจำแนกแนวทางการศึกษาออกเป็น 11 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ประชากร เศรษฐกิจ สาธารณสุข การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ นันทนาการ สิ่งแวดล้อม การจราจร ผังเมือง และเบ็ดเตล็ด ซึ่งในแต่ละด้านได้รับการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆที่หลากหลายแง่มุมตามความสนใจของผู้วิจัยและสภาพปัญหาของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเงือนไขสภาวะแวดล้อมต่างๆ ผลการสำรวจพบว่า มีผู้ศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับกรุงเทพมหานครในด้านต่างๆจากมากมาหาน้อยตามลำดับดังนี้ การศึกษา เบ็ดเตล็ด เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ผังเมือง ประชากร การเมืองการปกครอง ศาสนาและความเชื่อ การจราจรและนันทนาการ องค์ความรู้ที่ได้ในแต่ละด้านได้ให้แนวความคิดในการศึกษาเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร อย่างกว้างขวางในหลายแง่มุม แต่ในบางประเด็นน่าจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติมให้ลึกซื้งยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ , ศรีสุพร ช่วงสกุล . (2534). การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ , ศรีสุพร ช่วงสกุล . 2534. "การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ , ศรีสุพร ช่วงสกุล . "การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์ , ศรีสุพร ช่วงสกุล . การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.