ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า
นักวิจัย : ปณิกา ไชยตะมาตร์
คำค้น : คลังสินค้า , การจัดการคลังสินค้า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , เทอด ทองมา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741303254 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6038
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาคลังสินค้าสำเร็จรูปของโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า จากการศึกษาการดำเนินงานพบปัญหาได้แก่ 1. คลังสินค้ามีวิธีการจัดระเบียบ การจัดเก็บและจัดวางสินค้าที่ไม่เหมาะสม และ 2. การนำสินค้า ออกจากที่จัดเก็บตามรายการสินค้าจัดส่งนั้น เป็นไปอย่างล้าช้าและเกิดข้อผิดพลาด ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ก็เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า ในส่วนระบบการจัดเก็บ-จัดจ่าย ด้วยวิธีการออกแบบ 1. แผนผังการจัดเก็บสินค้า 2. ระบบการกำหนดตำแหน่งจัดเก็บ และ 3. วิธีการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับระบบที่จัดทำ (1) ออกแบบแผนผังการจัดเก็บ : พิจารณาการวางแผนการใช้พื้นที่และแผนผังการจัดเก็บสินค้า เพื่อให้การใช้พื้นที่และอุปกรณ์ขนถ่ายเกิดประโยชน์สูงสุด ; สร้างระบบรหัสชี้ตำแหน่งจัดเก็บสินค้า เพื่อใช้ในการอ้างถึงตำแหน่งจัดเก็บ (2) กำหนดตำแหน่งจัดเก็บ : พิจารณาลักษณะรูปแบบการเคลื่อนไหวของสินค้าที่เข้า-ออก, ปัจจัยสินค้า และปัจจัยพื้นที่ เพื่อจัดสรรตำแหน่งจัดเก็บให้กับสินค้า ; ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยในการกำหนดตำแหน่งจัดเก็บ เพื่อที่จะจัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการนำออกและตรวจสอบสินค้าคงคลัง (3) จัดทำวิธีการปฏิบัติงาน : จัดทำวิธีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำหนดตำแหน่งจัดเก็บ ผลการปรับปรุงทำให้เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการการคลังสินค้า ดังนี้ (1) ความถูกต้องของข้อมูลและการดำเนินงาน : อัตราส่วนจำนวนสินค้าที่หยิบได้ถูกต้องเพิ่มขึ้น 1.87% ; อัตราส่วนความผิดพลาดในการตรวจนับสินค้าลดลง 1.11% (2) ความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย : เวลาเฉลี่ยในการนำสินค้าออกลดลง 43%

บรรณานุกรม :
ปณิกา ไชยตะมาตร์ . (2543). การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณิกา ไชยตะมาตร์ . 2543. "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปณิกา ไชยตะมาตร์ . "การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ปณิกา ไชยตะมาตร์ . การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการการคลังสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.