ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล
นักวิจัย : ธาดา อาภาธณานุวัติ
คำค้น : อุตสาหกรรมสิ่งทอ , สินค้าเข้าและสินค้าออก , ระบบขนส่งคอนเทนเนอร์ , การบริหารงานโลจิสติกส์ , การขนส่งทางน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : 9741737068 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการ ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน และประสิทธิภาพของการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์ทางทะเล โดยมุ่งเน้นเฉพาะในสินค้าประเภทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จากการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดกับผู้นำเข้าและผู้ส่งออกและเวลาของแต่ละกิจกรรมตลอดกระบวนการ ทั้งการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์ทางทะเลของแต่ละกรณีศึกษาแล้ว พบว่าค่าขนส่งสินค้า/ตู้สินค้า มีค่ามากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.7-41.6 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับกรณีนำเข้า และประมาณร้อยละ 28.0-35.5 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด สำหรับกรณีส่งออก และพบว่ามีกิจกรรมที่มีสัดส่วนเวลาดำเนินงานค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเวลารวมทั้งหมดแล้วอยู่หลายกิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ ในส่วนของการขนส่งสินค้า/ตู้สินค้า การผ่านพิธีการศุลกากร การปฏิบัติที่ท่าเรือ หรือ รพท. และ การจัดเตรียมเอกสาร การนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยคอนเทนเนอร์ทางทะเลของประเทศไทยยังมีปัญหาในอีกหลายด้าน ทั้งในส่วนของ บุคลากร กระบวนการ และระบบการให้บริการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

บรรณานุกรม :
ธาดา อาภาธณานุวัติ . (2546). ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาดา อาภาธณานุวัติ . 2546. "ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาดา อาภาธณานุวัติ . "ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.
ธาดา อาภาธณานุวัติ . ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.