ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน
นักวิจัย : วีรชาติ อุควงศ์เสรี
คำค้น : อ้อย -- การขนส่ง , การตัดสินใจ , อุตสาหกรรมน้ำตาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741723849 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5943
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

วิเคราะห์ถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเลือกโรงงานที่จะนำอ้อยเข้าหีบ การศึกษาได้แบ่งขั้นตอนการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 รอบ การสำรวจรอบแรกเป็นการสอบถามด้วยคำถามเปิดถึงปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อการเลือกโรงงานเพื่อนำอ้อยเข้าหีบ การสำรวจรอบที่สองได้สอบถามชาวไร่ให้ระบุถึงระดับความสำคัญของแต่ละปัจจัย ที่รวบรวมได้จากการสำรวจรอบแรก ผลจากการสำรวจรอบที่สองแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ชาวไร่ให้ความสำคัญมากในการเลือกโรงงานประกอบด้วย อัตราค่าขนส่ง ราคารับซื้ออ้อย อัตราการให้สินเชื่อ ความแม่นยำในการวัดค่าน้ำหนักและความหวาน และการติดต่อของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของโรงงาน การสำรวจและวิเคราะห์ในรอบที่สามเป็นการนำปัจจัย ที่พบว่ามีความสำคัญสูงมากมาศึกษาถึงอิทธิพลของปัจจัยเหล่านั้นในเชิงลึก ด้วยการสร้างแบบจำลองที่สามารถนำไปวิเคราะห์เชิงปริมาณ ของอิทธิพลของแต่ละปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงงานของชาวไร่ได้ ทั้งนี้แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นได้ถูกพัฒนาขึ้น แบ่งตามลักษณะพื้นฐานของเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มเกษตรกรที่มีรถบรรทุกในครอบครอง และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีรถบรรทุกในครอบครอง แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบจำลองประเภทโลจิต สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเลือกเพียง 2 ทางเลือก (Binary Logit Model) สำหรับใช้ในการทำนายความน่าจะเป็นในการเลือกโรงงานของเกษตรกร การศึกษาได้นำแบบจำลองที่พัฒนาได้มาวิเคราะห์ถึงลำดับความสำคัญของปัจจัย และพบว่า ชาวไร่ให้ความสำคัญกับอัตราค่าขนส่งเป็นอันดับสองรองจากราคารับซื้ออ้อย

บรรณานุกรม :
วีรชาติ อุควงศ์เสรี . (2545). อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรชาติ อุควงศ์เสรี . 2545. "อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีรชาติ อุควงศ์เสรี . "อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วีรชาติ อุควงศ์เสรี . อิทธิพลของปัจจัยด้านการขนส่งที่มีต่อการตัดสินใจของชาวไร่อ้อยในการนำอ้อยเข้าโรงงาน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.