ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย
นักวิจัย : ปฐมาพร จักขุพันธ์
คำค้น : สำนักพิมพ์และการพิมพ์ -- ไทย , เว็บไซต์ , การวิเคราะห์เนื้อหา , พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741717717 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5914
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เว็บไซต์ที่จัดทำโดยสำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย ในด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ รูปแบบการนำเสนอ วิธีการเข้าถึง การแสดงผลการเชื่อมโยง การปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต์ และการทำธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย จำนวน 63 ชุด ผลการวิจัยพบว่า เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์และร้านหนังสือส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารนิเทศที่ผลิตและ/หรือจำหน่าย การส่งเสริมการขาย องค์ประกอบเว็บไซต์ และผู้จัดทำนำเสนอสารนิเทศมากกว่า 1 รูปแบบ ได้แก่ ข้อความปกติ ข้อความหลายมิติ และรูปภาพทุกเว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้โดยการผ่านเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ มีทางเลือกในการเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศผ่านรายการเลือก และสารบัญ/ดรรชนีเว็บไซต์ แสดงผลเป็นภาษาไทย และมีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งสารนิเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ส่วนใหญ่ไม่ระบบวันที่ปรับปรุงสารนิเทศบนเว็บไซต์ครั้งล่าสุด และส่วนใหญ่มีการทำธุรกรรมการสั่งซื้อบนอินเทอร์เน็ตและระบุขั้นตอนการสั่งซื้อทรัพยากรสารนิเทศ

บรรณานุกรม :
ปฐมาพร จักขุพันธ์ . (2545). การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมาพร จักขุพันธ์ . 2545. "การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปฐมาพร จักขุพันธ์ . "การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปฐมาพร จักขุพันธ์ . การวิเคราะห์เว็บไซต์สำนักพิมพ์และร้านหนังสือในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.