ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์
นักวิจัย : อัจฉรา วัฒนานนท์
คำค้น : การวางแผนการผลิต , สายการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรูญ มหิทธาฟองกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743470743 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5872
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ปัจจุบันการวางแผนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดไว้นั้น พบว่าไม่สามารถทำการผลิตได้ตามแผนที่ตั้งไว้ ซึ่งทำให้ต้องมีการปรับแผนการผลิตอยู่บ่อยครั้ง ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมของสายการผลิต โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกสายการผลิตฝาสูบเพื่อทำการศึกษา เนื่องจากเป็นสายการผลิตที่ทำการผลิตอยู่สม่ำเสมอ และมีเปอร์เซ็นต์ปริมาณการผลิตผิดไปจากแผนการผลิตสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบการผลิตเพื่อกำหนดเวลามาตรฐานที่เหมาะสมของสายการผลิตฝาสูบ (Cylinder Head) ของโรงงานตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการผลิต จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการผลิตลูกสูบที่ได้โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเวลาที่ใช้เวลามาตรฐานในการผลิตที่ 2.5 นาที ได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 70.77 ของจำนวนผลผลิตทั้งหมด ส่วนปัญหาที่พบคือการที่เครื่องจักรมีการเสียอยู่เป็นประจำโดยมีการหยุดสายการผลิตเนื่องจากสาเหตุนี้สูงถึง 20% ของเวลาที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด แต่ในการวางแผนการผลิตในปัจจุบันกลับมิได้มีการนำปัจจัยดังกล่าวมาคิดรวมในเวลามาตรฐานเลย ทำให้การวางแผนการผลิตมีความคลาดเคลื่อนสูง คือสามารถผลิตได้เพียง 70% ของแผนการผลิตเท่านั้น นอกจากนี้ปัจจุบันในสายการผลิตใช้ CYCLE TIME ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นำมาใช้โดยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการของ Time Study ซึ่งมีผลทำให้เวลามาตรฐานที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนก่อให้เกิดต้นทุนที่มากขึ้นทั้งสิ้น ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการจัดทำตารางเวลามาตรฐานในการปฏิบัติงานระหว่างคน เครื่องจักรและ การปรับเปลี่ยน TOOL โดยจะทำการสุ่มจับเวลา แล้วสรุปเวลามาตรฐาน เพื่อให้ได้ตารางรวมงานมาตรฐานแสดงเวลาการปฏิบัติงานของคน, เครื่องจักร และการปรับเปลี่ยน TOOL แสดงรอบการปฏิบัติงาน (CYCLE TIME) ของพนักงาน ซึ่งในรอบการปฏิบัติงานนี้จะมีการทำมาตรฐานไว้ในหลายระดับกำลังการผลิต ดังนี้คือ CYCLE TIME ที่ 2.3 นาทีต่อชิ้น, 2.5 นาทีต่อชิ้น, 2.6 นาทีต่อชิ้น, 2.8 นาทีต่อชิ้น และ 3.0 นาทีต่อชิ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทางฝ่ายบริหารสามารถนำมาใช้ในการวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพตลาด เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการผลิตที่มีความคลาดเคลื่อนสูงจึงทำการศึกษาเพื่อหา Model ที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลในอดีตนำมาประมาณเชิงสถิติของการเวลาเผื่อเพื่อให้การวางแผนการผลิตใกล้เคียงกับการผลิตจริงมากที่สุดและเพื่อพิสูจน์ Model ดังกล่าวจึงได้มีการนำ Model มาใช้ในการวางแผนการผลิตในเดือนกรกฏาคม 2543 ซึ่งพบว่ามีความคลาดเคลื่อนประมาณร้อยละ 8 ซึ่งถือว่ายอมรับได้ในระดับหนึ่ง

บรรณานุกรม :
อัจฉรา วัฒนานนท์ . (2543). การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา วัฒนานนท์ . 2543. "การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัจฉรา วัฒนานนท์ . "การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อัจฉรา วัฒนานนท์ . การวิเคราะห์มาตรฐานการทำงานการผลิตฝาสูบยานยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.