ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ณัฐพร สุดดี , สุปราณี จิราณรงค์
คำค้น : โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , การเรียนรู้ -- การประเมิน , การว่ายน้ำ , ความสามารถทางกีฬา , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5882
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน 1)ปัจจัยเบื้องต้น โดยพิจารณาจากความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำฯ การติดตามดูแลนักเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการว่ายน้ำของ นักเรียน ความเหมาะสมด้านระยะเวลาการจัดโครงการและระดับชั้น 2) กระบวนการดำเนินการโดยพิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ปกครอง อาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมห้อง การฝึกซ้อมว่ายน้ำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะ 3) ผลผลิต โดยพิจารณาจากความพึงพอใจของผู้ปกครอง อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ผู้สอน และผู้ฝึกสอนว่ายน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพ ทางการว่ายน้ำ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับพัฒนาการด้านว่ายน้ำของนักเรียนโครงการ ระดับพัฒนาการของนักเรียนด้านต่าง ๆ และความพึงพอใจกับนักเรียนโครงการ 4)ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5) ประสิทธิ –ภาพทางทักษะกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนโครงการ 6) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) นักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำจำนวน 15 คน 2) ผู้ปกครองนักเรียนในโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำจำนวน 15 คน 3) อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ประจำวิชา จำนวน 9 คน 4) ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกพัฒนาการว่ายน้ำ และแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติหาค่าร้อยละ สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมินพบว่า 1) ความคิดเห็นที่มีต่อโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน การติดตามดูแลนักเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการว่ายน้ำของนักเรียน ความเหมาะสมด้านระยะเวลาการจัดโครงการ และระดับชั้น อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 2) ความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเรียนร่วมห้อง การฝึกซ้อมว่ายน้ำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการจัดโครงการและข้อเสนอแนะที่ควรเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนในโครงการ อยู่ระดับเหมาะสมมาก 3) ความพึงพอใจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการว่ายน้ำ ความพึงพอใจที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับพัฒนาการด้านว่ายน้ำของนักเรียนในโครงการ ระดับพัฒนาการของนักเรียนด้านต่าง ๆ และความพึงพอใจกับนักเรียนในโครงการ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับมาก 5) ประสิทธิภาพทางทักษะกีฬาว่ายน้ำของนักเรียนในโครงการส่วนใหญ่ มีสถิติดีขึ้นคือ เวลาใน การว่ายน้ำลดลง 6) นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามรายวิชาต่าง ๆ ทั้งสิ้น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คือ ระดับผลการเรียน 4 และผลการเรียนเฉลี่ยตามรายภาค/รายปี อยู่ในระดับดีเยี่ยม

บรรณานุกรม :
ณัฐพร สุดดี , สุปราณี จิราณรงค์ . (2550). การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร สุดดี , สุปราณี จิราณรงค์ . 2550. "การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร สุดดี , สุปราณี จิราณรงค์ . "การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ณัฐพร สุดดี , สุปราณี จิราณรงค์ . การประเมินโครงการพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำเพื่อเป็นนักกีฬาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม แบบเรียนร่วมห้องเรียน : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.