ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ชัชพงศ์ ตั้งมณี , พรอนงค์ บุษราตระกูล
คำค้น : การค้นข้อสนเทศ , การวิเคราะห์การลงทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นผู้นำเสนอข้อมูล สารสนเทศให้นักลงทุนใช้ตัดสินใจในการลงทุนในขณะที่มีงานในอดีตได้ศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักลงทุน แต่ไม่พบการศึกษาพฤติกรรมดังกล่าวของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ งานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนความสัมพันธ์กับทักษะการแก้ปัญหา ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้มาจากแบบสอบถาม จำนวน 192 ฉบับที่ได้รับคืน (1) ทางไปรษณีย์ให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐให้นำเสนอข้อมูลทางการลงทุนกับสาธารณชน และ (2) จากการแจกให้กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่เข้าสอบหลักสูตร CISA และ CFA ผลการวิเคราะห์ระบุว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์นิยมแสวงหาสารสนเทศในรูปแบบของรายงาน สถานการณ์ทั่วไปจากสื่อดิจิตอลและสื่อสถาบันมากที่สุด ทั้งนี้ช่องทางการแสวงหาควรมีลักษณะน่าสนใจ เข้าถึงได้สะดวก นำเสนอสารสนเทศอย่างชัดเจน ตรวจสอบได้ และเป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังพบว่า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีทักษะการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์ระหว่างทักษะดังกล่าวกับตัวแปรของการแสวงหาสารสนเทศ มีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากช่วยต่อยอดองค์ความรู้ของการแสวงหาสารสนเทศในบริบทของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศไทยแล้ว ผู้บริหารองค์กรทางการเงินอาจใช้ผลทางการศึกษา เพื่อนำเสนอสารสนเทศให้ตอบสนองนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ อีกทั้งอาจช่วยเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาได้ด้วย

บรรณานุกรม :
ชัชพงศ์ ตั้งมณี , พรอนงค์ บุษราตระกูล . (2549). รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี , พรอนงค์ บุษราตระกูล . 2549. "รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี , พรอนงค์ บุษราตระกูล . "รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print.
ชัชพงศ์ ตั้งมณี , พรอนงค์ บุษราตระกูล . รูปแบบการแสวงหาสารสนเทศและทักษะการแก้ปัญหาของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์: รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.