ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
นักวิจัย : พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4380014 , http://research.trf.or.th/node/1685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ดำเนินการวิจัยโดยใช้ปัญหาของเกษตรกรไทยเป็นโจทย์วิจัย เพื่อสร้างนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์วิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบมาตราฐาน ร่วมกับวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพและการกลายพันธุ์พืชโดยใช้พืชไร่ตระกูลถั่ว โดยเฉพาะถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วนิ้วนางแดง เป็นพืชศึกษา ในการจัดลำดับความสำคัญของโจทย์วิจัย นักวิจัยในโครงการเน้นเฉพาะปัญหาที่สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการทางพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช เริ่มจากสร้างประชากรโดยการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์พ่อแม่ และนำลูกชั่วแรก ลูกชั่วที่สองลูกผสมกลับ หรือสายพันธุ์บริสุทธิ์ มาใช้ศึกษาทางพันธุกรรมต่างๆ ของลักษณะที่ต้องการแก้ปัญหา เช่น ผลผลิต ความต้านทางโรคและแมลง คุณค่าทางอาหาร ฯลฯ แล้วนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นๆ ต่อไป ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาในโครงการจบปริญญาโท 7 คน ปริญญาเอก 1 คนกำลังศึกษาอยู่และจะทะยอยจบการศึกษาอีก 21 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท 8 คน และปริญญาเอก13 คน โครงการได้ผลิตผลงานวิจัยเป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่เกิดจากการกลายพันธุ์โดยใช้รังสี และการผสมข้ามพันธุ์ อีกส่วนหนึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยมีการนำเสนอผลงานในการประชุมในประเทศทั้งสิ้น 13 เรื่อง จาก 8 การประชุม มีการจัดสัมมนาทางวิชาการของโครงการ 2 ครั้ง นำเสนอเรื่องทั้งสิ้น 21 เรื่อง มีการเสนอผลงานในการประชุมนานาชาติ เฉพาะที่จัดในต่างประเทศ 4 ครั้ง นำเสนอเรื่องทั้งสิ้น 5 เรื่อง เผยแพร่ความรู้ทางวิทยุ 2 ครั้ง ทางวิทยุโทรทัศน์ 2 ครั้ง จัดบรรยายพิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 3 ครั้ง และตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ รวม 14 เรื่อง The Project on Promotion of Legume Cultivars Research and Development Team has conducted research based on the farmers' problems in order to produce and train high quality plant breeders. The breeders shoulds have knowledge and ability to integrate conventional plant breeding with biotechnology and mutation breeding, using soybean, munbean, and ricebean as the model plants. The research prioroty was emphasized on the problems that can eventually be solved through the methods involving plant genetics and breeding. Firstly, a plant population was developed by hybridization between 2 parental lines. Their F1, F2, backcross progenies, or pure lines were employed to study on inheritance of the target traits such as yield, resistance to pests and diseases, nutritional quality, etc. Then the plant breeder can apply the knowledge to improve the crops. During the past 3 years, there were 7 M.S. students and 1 Ph.D student graduated from the project. There were still 21 more studying and graduating. Eight of them were M.S. students, thirteen were Ph.D. student. The project has produced many research outputs. One included new breeding lines derived from mutation technique as well as from parental crosses. The other in cluded a body of useful knowledge that can be transformed into presentation and publications. The project prepared 13 presentations in 8 national meetings, 21presentations in 2 project meetings, and 5 presentations in 4 international meetings. We also disseminated the knowledge 2 times each through the radio and television, organized 3 specila seminars by international scientists, and published 14 paper in international journals.

บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . (2548). โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . 2548. "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.