ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

1.การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสารอัลคาลอยด์ และสารประเภท oxygenheterocycle ต่างๆ 2. การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : 1.การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสารอัลคาลอยด์ และสารประเภท oxygenheterocycle ต่างๆ 2. การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด
นักวิจัย : สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
คำค้น : Alkaloids , Natural Products , Nitrogen Heterocycles , Organic Synthesis , Oxygen Heterocycles
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA4080001 , http://research.trf.or.th/node/1670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ : ภาพรวมของจุดประสงค์ของโครงการแรก คือ การหาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบอัล คาลอยด์ เช่น Protoberberine Pavine Erythrina Benzazepine และ Oxygen Heterocycles ต่าง ๆ เช่น Wrightiadione และ Diospyrol ให้ได้วิธีที่ดีกว่า มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า และสามารถ ประยุกต์ในการสังเคราะห์อนุพันธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้สารจำนวนมากขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ ทางชีวภาพ สำหรับโครงการที่สองเป็นการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด เช่น ต้นสารภีบ้าน และ ต้นหัวร้อยรู นอกจากการแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ยังต้องการหาตัวยาจาก สมุนไพรเพื่อเป็นการ validate ข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้กันมาและเสริมสร้างให้มีผลิตผลจากภายใน ประเทศ เพื่อลดการนำเข้าและเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเองในอนาคต ขอบเขตการวิจัย : โดยทั่ว ๆ ไป ระเบียบวิธีการวิจัยของการสังเคราะห์ คือใช้ความรู้ ประสบการณ์และ ความสามารถเฉพาะบุคคล คิดถึงวิธีการที่จะใช้สังเคราะห์ด้วยวิธีการทางปฏิกิริยาเคมีต่าง ๆ หลังจากนั้นก็จะทดสอบปฏิกิริยาต่าง ๆ นั้น ด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการ ในการทำ ปฏิกิริยาต่าง ๆ นั้น สารที่ได้จากปฏิกิริยาก็จะนำมาแยก ทำให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลัง จากนั้นก็จะพิสูจน์โครงสร้างของสารที่ได้ด้วยวิธีการทาง Spectroscopy เช่น IR, NMR (1H, 13C), MS เมื่อพิสูจน์ว่าเป็นสารที่ต้องการแล้ว ก็จะต้องพยายามหากระบวนการต่าง ๆ ที่จะทำ ให้ได้สารมากที่สุด (highest yield) เพื่อนำไปทำปฏิกิริยาต่อ ๆ ไปจนได้สารที่ต้องการ ในกรณีที่ ไม่ได้สารที่ต้องการหรือได้น้อยมาก งานวิจัยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ได้สารที่ต้องการ ในการศึกษาปฏิกิริยาของสารต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อสารทำปฏิกิริยากันแล้วก็จะต้อง แยกทำให้บริสุทธิ์ หาสูตรโครงสร้างต่าง ๆ หลังจากนั้นก็จะหาคำอธิบายกลไกของปฏิกิริยา งานวิจัยในด้านสมุนไพรจะประกอบด้วยการเก็บสมุนไพร (collection) หาชื่อต้นไม้ (identification) สกัด (extraction) แยกสารและทำให้บริสุทธิ์ (isolation & purification) หาสูตร โครงสร้าง (structural elucidation) และหาฤทธิ์ทางยา (pharmacological activity) ในบางกรณี จะใข้การหาฤทธิ์ทางยาเป็นจุดชี้ในการหา fraction ที่น่าจะศึกษาโดยละเอียด ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย : ผลของการวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 1. สามารถสังเคราะห์อัลคาลอยด์ประเภทต่าง ๆ เช่น Protoberberine Pavine Erythrina Benzazepine และ Lamellarin ได้ โดยใช้กระบวนการทาง เคมีอินทรีย์ มีผลผลิตเป็น ที่น่าพอใจ มีขั้นตอนสั้นหรือหลายขั้นตอนแต่ไม่ยุ่งยาก โดยสารอัลคาลอยด์เหล่านี้ มีความน่าสน ใจทั้งในด้านกระบวนการที่ใช้สังเคราะห์กลไกของปฏิกิริยาและยังแสดงผลทางชีวภาพที่ดีหลาย ๆ ด้าน เช่น เป็นสารต้านเชื้อมะเร็ง และต้นเชื้อมาเลเรีย เป็นต้น 2. สามารถสังเคราะห์สารประสาท Oxygen Heterocycles เช่น Wrightiadione, และ อนุพันธ์ของ Diospyrol โดยประยุกต์ใช้กระบวนการทางเคมีอินทรีย์ และเป็นสารที่แสดงผลทาง ชีวภาพที่น่าสนใจ 3. สามารถสกัด แยะให้บริสุทธิ์ หาสูตรโครงสร้าง รวมทั้งการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสมุนไพรไทย เช่น ต้นสารภีบ้าน ต้นหัวร้อยรู พบว่าสารสกัดจากต้นสารภีบ้าน มีฤทธิ์ยับยั้ง เซลมะเร็งบางชนิดได้ การนำไปใช้ประโยชน์ : การวิจัยนี้ได้ประสบความสำเร็จด้านการสังเคราะห์อัลคาลอยด์และสารประเภท Oxygen Heterocycles รวมถึงการสกัดสาระสำคัญจากสมุนไพรไทยบางชนิด และการทดสอบ ฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ซึ่งผลของการวิจัยนี้ อยู่ในระดับอินทรีย์เคมีพื้นฐาน และทำ ในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตามก็สามารถใช้เป็นรากฐานของการสังเคราะห์และวิเคราะห์สาระ สำคัญที่มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ทางการแพทย์เป็นยากรักษาโรค หรือสามารถนำมาปรับ ใช้กับการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้ ผลงาน ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูรายละเอียดใน list of publication) Objectives : The aim of our project involving the studies of various alkaloids is to develop novel, versatile, and efficient synthetic methodologies for (1) different classes of alkaloids such as protoberbering, pavine, erythrina,benzazepine and lamellarin and (2) oxygen heterocycles such as wrightiadione and diospyrol. The methodologies allow us to obtain numerous derivatives of these bioactive compounds in the amount suitable for establishing their biological profiles. The other part of our project involves the studies of some Thai medicinal plants such as Mammea siamensis and Hydrophytum formicarum Jack. Aside from the academic interests in Thai herbs, we have focused on identifying the active ingredients of these plants to validate the available data involving their uses. In addition, it is our ultimate goal that these findings will result in more herbal production in Thailand to reduce the amount of imports while increasing the capability of our economic self- reliance. Methodology : In general, methodology in organic synthesis involves utilizing individual’s knowledge, experiences, and ability to consider analytically and globally all available chemical reactions in organic chemistry. Following that, these carefully thought-out reactions will be performed in a laboratory. Various techniques in chemical isolation and purification are crucial prior to spectroscopic identification of these compounds via infrared spectroscopy (IR), nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR:1H and 13C), and mass spectrometry. Optimization for each chemical step is then carried out. Certain modifications may be necessary when some reactions give little or no desired products. Our work in the studies of some Thai medicinal plants involves collecting the samples of interest. Following the identification of the plants. The sample are extracted and the compounds isolated into different fractions and each can be purified. Structural elucidation is then performed prior to screening the compounds through various biological assays for their pharmacological activities. In some cases, their pharmacological activities are the important guide and warrant further studies. Results and Discussion : 1) We have successfully synthesized protoberberine, pavine, erythrina, benzazepine and lamellarin alkaloids. The synthetic plans are concise and simple. The syntheses present chemical challenges and some interesting mechanistic aspects of these reactions. Moreover, these alkaloids exhibit numerous biological activities including anticancer and antimalarial. 2) We have accomplished the synthesis of oxygen heterocycles such as wrightiadione and diospyrol derivatives by applying organic chemical processes and again, these compounds exhibit interesting biological activities. 3) We have extracted various dry samples of, isolated numerous compounds from, and elucidated structures of these compounds of some Thai medicinal plants such as Mammea siamensis and Hydrophytum formicarum Jack. Their biological evaluation was also performed and revealed that certain components from Mammea siamensis can inhibit the growth of some cancer cells. Suggestions : Our research has been successful both in the synthesis of alkaloids and oxygen heterocycles and in the extraction and isolation of bioactive compounds from some Thai medicinal plants. These compounds, both synthetic and natural, have been tested for their biological activities. The outcome of our research projects is mainly the application of basic and advanced knowledge in organic chemistry while the experiments can be performed in a basic research laboratory setting. In addition, it is our ultimate goal that the knowledge gained from our research is among the essential fundamentals for further development in the synthetic and analytical work, especially in the development of novel potent therapeutic agents in the medicinal field. Publication (please see on list of publication)

บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ . (2544). 1.การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสารอัลคาลอยด์ และสารประเภท oxygenheterocycle ต่างๆ 2. การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ . 2544. "1.การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสารอัลคาลอยด์ และสารประเภท oxygenheterocycle ต่างๆ 2. การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ . "1.การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสารอัลคาลอยด์ และสารประเภท oxygenheterocycle ต่างๆ 2. การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ . 1.การสังเคราะห์และปฏิกิริยาสารอัลคาลอยด์ และสารประเภท oxygenheterocycle ต่างๆ 2. การศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบางชนิด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.