ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
นักวิจัย : พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3980006 , http://research.trf.or.th/node/1666
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง และสร้างองค์ ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่วผลิตเมล็ด ให้เหมาะสมกับสภาพการเพาะปลูก ของประเทศไทย วิธีการ : 1. การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ได้แก่ 1.1 การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเมธีวิจัยอาวุโสกับคณาจารย์รุ่นใหม่ที่เพิ่งจบ ปริญญาเอก และผู้เชี่ยวชาญจากห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง เพื่อทำงานร่วมกันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจเอกสาร วางแผนงาน ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล ตลอดจนเรียบ เรียงเพื่อการตีพิมพ์ร่วมกันในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 1.2 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก โดยส่วนใหญ่มีเมธีวิจัยอาวุโสเป็น ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา และมีคณาจารย์รุ่นใหม่ตาม 1.1 เป็นกรรมการที่ปรึกษา ร่วม กันฝึกฝนนิสิต-นักศึกษาให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี 2. การสร้างองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ได้แก่ 2.1 การสร้างผลงานให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติได้ 2.2 ผลงานที่ก้าวหน้าพอสมควร แต่ยังไม่ได้นำไปตีพิมพ์ ก็นำเสนอในที่ประชุม วิชาการนานาชาติ หรือในประเทศ 2.3 องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ พันธุกรรมใหม่ ๆ ของพืชตระกูลถั่วที่พัฒนา ขึ้นมาโดยโครงการฯ สามารถใช้เป็นแหล่งของพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชตระกูลถั่วต่อ ไปในอนาคต 2.4 การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานในสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะ สม ผลที่ได้รับ : รายละเอียดดังปรากฎในผลลัพท์ (ouput) ของโครงการฯ 1. ผลงานการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง 1.1 โครงการฯ มีคณาจารย์รุ่นใหม่ที่เพิ่งจบปริญญาเอกร่วมอยู่ในโครงการ 4 คน และได้ทำงานวิจัยร่วมกันอย่างได้ผลดีมาโดยตลอด 1.2 ตั้งแต่โครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการมาในเดือนตุลาคม 2539 มีนักศึกษาเป็น จำนวนมากติดต่อขอทำวิทยานิพนธ์ในโครงการฯ ขณะนี้มีผู้จบการศึกษาแล้ว 5 คน เป็นระดับ ปริญญาเอก 1 คน ปริญญาโท 4 คน ผู้ที่จบการศึกษา 3 คน (เอก 1 คน โท 2 คน) กลับไป ทำงานในหน่วยราชการในสังกัดเดิมและได้รับตำแหน่งสูงขึ้น อีก 2 คนที่ยังไม่มีงานทำก่อน การศึกษา เมื่อจบแล้วคนหนึ่งได้งานที่บริษัทเจียไต๋เมล็ดพันธุ์ จำกัด อีกคนหนึ่งได้งานที่ศูนย์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 2. ผลงานการสร้างองค์ความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว 2.1 โครงการฯ ได้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 8 เรื่อง (ดูใน list of publication) 2.2 โครงการฯ ได้เสนอผลงานในที่ประชุมนานาชาติ 7 เรื่อง เป็นการเสนอภาค บรรยาย 5 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ 2 เรื่อง จากการประชุมนานาชาติ 5 ครั้ง ใน 5 ประเทศ ได้เสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการในประเทศทั้งสิ้น 17 รายการ เป็นภาค บรรยาย 9 รายการ ภาคโปสเตอร์ 8 รายการ บางรายการได้นำเสนอผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง 2.3 ได้สร้างพันธุกรรมใหม่ ๆ ของถั่วเขียวและถั่วเหลืองกว่า 10 ลักษณะ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้โดยตรง (2) เพื่อให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชนำไปใช้ ประโยชน์ต่อไป และ (3) เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาด้านพันธุศาสตร์และการปรับปรุง พันธุ์พืชของนิสิต-นักศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 2.4 นอกจากนี้โครงการฯ ยังได้เชิญนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติและ ระดับประเทศ มาร่วมสัมมนากับนักวิจัยในโครงการฯ นักศึกษา และผู้สนใจรวม 14 ครั้ง เกิด ประโยชน์เป็นอย่างมากต่อการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชของประเทศไทย โครงการฯ ยังได้นำเสนอผลงานทางวิทยุกระจายเสียงต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชนในด้านการปรับปรุงพันธุ์และพืชตระกูลถั่ว ปีละประมาณ 2 ครั้ง อีกด้วย ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูรายละเอียดใน list of publication) Project Objectives : To foster and produce high caliber researchers and to produce body of knowledge in legume cultivar research and development appropriate to Thailand Methodology : 1. To foster and produce high caliber researchers. 1.1 The Senior Research Scholar has worked closely with new Ph.D. graduates and researchers in specific labs in all research aspects, beginning from reviewing of literature, planning and conducting of research, data analyses and interpretation, until writing up for possible publication in international journals. 1.2 The Senior Research Scholar, with the researchers in 1.1, helped guiding M.S. and Ph.D. students during their course of study. The aim is to produce graduates high in both knowledge and moral. 2. To produce body of knowledge in legume cultivar research and development appropriate to Thailand. 2.1 To produce research work of high quality for publication in international standard journals. 2.2 The on-going research which is not in the publication stage, can be presented in either international or domestic meetings. 2.3 To produce novel legume genotypes for future use in cultivar improvement. Research Output : 1. High caliber researchers produced 1.1 Four new Ph.D. holders have worked smoothly in the project and made continual contribution to all research activities. 1.2 Since the inception in October 1996 a number of graduate students have proposed to work with the project. At the moment, the project has produced 5 graduates, 1 Ph.D. and 4 M.S. Three of them (1 Ph.D. and 2 M.S.) went back to their own governmental offices and were promoted. One M.S. graduate found a plant beeding job at Chia Tai Seed Co. Ltd., the other one got a job at Biotechnology Research and Development Center, Department of Agriculture. 2. Body of knowledge produced 2.1 The project has published 8 articles in international journals. 2.2 The project has presented 7 articles in 5 international meetings in 5 countries. These included 5 oral presentations and 2 posters. 2.3 Over 10 novel mungbean and soybean genotypes were produced from the project with the following aims : (1) to extend directly to the farmers (2) to be utilized as a germplasm source for legume breeders, and (3) to be utilized as materials for the study in plant genetics and breeding by students. 2.4 The project has invited experienced scientists from overseas and within the country to give altogether 14 seminars to researchers, graduate students in the project, and interested audience. The activity is definitely beneficial to plant cultivar research and development in Thailand. The project also presented its activity through radio stations about twice a year. Publication (please see on list of publication)

บรรณานุกรม :
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . (2547). โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . 2547. "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . "โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ . โครงการส่งเสริมกลุ่มวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชตระกูลถั่ว. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.