ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : อุษา แพนพันธ์อ้วน
คำค้น : การปรับอากาศ , โรงงาน -- การปรับอากาศ , การอนุรักษ์พลังงาน , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วันชัย ริจิรวนิช , สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741304277 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ทวีความสำคัญขึ้นในทุกขณะสำหรับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น โรงงานอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องหาวิธีในการประหยัดพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงองค์ประกอบของการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าระบบปรับอากาศมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยสูงสุดในบรรดาระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดในโรงงาน ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรม จึงต้องเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่เหมาะสม จึงนำไปสู่การศึกษาปัจจัยที่เป็นเกณฑ์เงื่อนไขทางด้าน วิศวกรรม การจัดการ และเศรษฐศาสตร์ สำหรับการตัดสินใจเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการลดค่าใช้จ่าย โดยมีปัจจัยที่เป็นเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้ (1) ด้านวิศวกรรม ประกอบด้วย ข้อมูลย่อยด้าน เทคนิค ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงาน (2) ด้านการจัดการ ประกอบด้วย การจัดการ และการควบคุมดูแลระบบ การซ่อมบำรุงในขณะใช้งานและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม (3) ด้านเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย การลงทุนติดตั้งระบบ และค่าใช้จ่ายในการใช้งาน (4) ด้านพลังงาน ประกอบด้วย การอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน ในการวิเคราะห์ทางเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่เหมาะสมนั้น ได้มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณภาระการทำความเย็น เงินลงทุน และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ของระบบปรับอากาศแต่ละแบบ การพิจารณาแต่ละทางเลือกภายใต้ปัจจัยต่างๆ โดยหลักการ AHP ซึ่งจะคำนวณคะแนนเพื่อประเมินผลของการเลือกระบบปรับอากาศแบบต่างๆ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถพิจารณาความเป็นไปได้ในการเลือกใช้ระบบปรับอากาศ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทนการให้บริษัทที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาทำการศึกษาข้อมูลเหล่านี้

บรรณานุกรม :
อุษา แพนพันธ์อ้วน . (2543). การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษา แพนพันธ์อ้วน . 2543. "การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุษา แพนพันธ์อ้วน . "การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
อุษา แพนพันธ์อ้วน . การเลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมในเชิงการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.