ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุปิติ จันทร์ประสิทธิ์
คำค้น : กรุงเทพมหานคร , ป้ายสัญลักษณ์ , กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา , พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9743471995 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5557
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศป.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาองค์ประกอบป้ายสัญลักษณ์ของ กทม. ศึกษาหาความสัมพันธ์ของป้ายสัญลักษณ์ของ กทม. กับป้ายสัญลักษณ์ของต่างประเทศ ศึกษาหาแนวทางการใช้งานป้ายสัญลักษณ์ กทม. เพื่อให้ใช้งานร่วมกับป้ายอื่นๆ และสภาพแวดล้อมของ กทม. อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาหามาตรฐานและรูปแบบการออกแบบ เพื่อเป็นคู่มือแนวทางการออกแบบมาตรฐานสำหรับ กทม. จากการรวบรวมข้อมูลป้ายสัญลักษณ์ กทม. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของป้ายสัญลักษณ์ กทม. สมัยแรกๆ คือ 1) การเติบโตของเมืองหลวง 2) ความจำเป็น 3) รูปแบบจากตะวันตก และปัจจัยหลักในปัจจุบันคือต้องการให้มีเอกลักษณ์ ป้ายสัญลักษณ์ กทม. ทั้งหมดมี 5 หมวด 1) บอกทิศทาง 2) บอกกล่าว 3) แบ่งเขต 4) บอกสถานที่โบราณ 5) เตือน ตามการจัดเพื่อการใช้งาน แต่สำหรับการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้กำหนดให้เหลือเพียง 4 หมวด เพื่อให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐานของต่างประเทศ ดังนี้ 1) ชี้ทาง 2) แนะนำสถานที่ 3) บอกข่าวสาร 4) เตือน การเลือกตัวอย่าง งานตามการแบ่งทั้ง 4 หมวดดังกล่าว ได้อาศัยคุณประวิทย์ มหาครุฑ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบของ กทม. เป็นผู้เลือกแบบ เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ป้ายสัญลักษณ์ของต่างประเทศ เพื่อนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ป้ายสัญลักษณ์ของ กทม. ได้แนวทางแก้ไขดังนี้ ป้ายชี้ทางควรเป็นป้ายรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน มีมุมตัดมน ใช้พื้นป้ายสีเข้ม ตัวอักษรและสัญลักษณ์กลับค่า ควรใช้มากที่สุดไม่เกิน 4 ข้อความ ป้ายแนะนำสถานที่ควรเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน ใช้พื้นป้ายสีเข้ม ตัวอักษรและสัญลักษณ์กลับค่า ควรใช้เพียง 1 ข้อความ ป้ายเตือนควรใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง มุมตัดมน ใช้พื้นป้ายสีเข้ม ตัวอักษรและสัญลักษณ์กลับค่า ควรใช้มากที่สุด 1 ข้อความ และได้นำผลที่ได้ไปออกแบบหนังสือคู่มือ แนวทางการออกแบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับ กทม. โดยประกอบไปด้วย ประวัติพัฒนาการ การวิเคราะห์ และแนวทางการออกแบบ

บรรณานุกรม :
สุปิติ จันทร์ประสิทธิ์ . (2543). การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปิติ จันทร์ประสิทธิ์ . 2543. "การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปิติ จันทร์ประสิทธิ์ . "การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
สุปิติ จันทร์ประสิทธิ์ . การศึกษาออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานสำหรับกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.