ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง
นักวิจัย : ณรงค์ ลักษณาภิรมย์
คำค้น : สารลดแรงตึงผิว , สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ , ซูโดโมนาส
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สีรุ้ง ปรีชานานท์ , สุเทพ ธนียวัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741306652 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

ศึกษาหาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารลดแรงตึงผิวโดย Pseudomonas sp.A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่องโดยใช้น้ำมันปาล์ม เป็นแหล่งอาหารและพลังงานของจุลินทรีย์ ตัวแปรที่สนใจศึกษาถึงอิทธิพลที่มีต่อกระบวนการเจริญเติบโต และการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพของจุลินทรีย์ ได้แก่ความเป็นกรด-ด่าง ความเร็วรอบในการปั่นกวนของใบกวน และเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันปาล์มที่ใช้เป็นแหล่งคาร์บอน ในอาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ การทดลองในงานวิจัยนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่หนึ่ง การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของเซลล์ และอัตราผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจำเพาะ โดยพบว่าภาวะที่เหมาะสมของอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะของเซลล์คือ ความเป็นกรด-ด่าง 6.4 ความเร็วรอบในการปั่นกวน 627 รอบต่อนาที และให้ปริมาณน้ำมันปาล์ม 1.0% โดยปริมาตร และภาวะที่เหมาะสมต่ออัตราการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวิภาพจำเพาะ คือที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.5 ความเร็วรอบในการปั่นกวน 608 รอบต่อนาที และให้ปริมาณน้ำมันปาล์ม 1.5% โดยปริมาตร และขั้นตอนที่สอง คือการทดสอบสมบัติของผลิตภัณฑ์ พบว่าสารลดแรงตึงผิวที่ผลิตได้ มีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่จุดเดือดนาน 70 นาที และสามารถก่ออิมัลชันกับสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิด ได้แก่ เฮปเทน ไซโคลเฮกซีน เฮกเซน เคโรซีน และน้ำมันพาราฟิน นอกจากนี้ยังพบว่า สารลดแรงตึงผิวชีวภาพดังกล่าวมีน้ำตาลแรมโนสเป็นองค์ประกอบ

บรรณานุกรม :
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . (2543). การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . 2543. "การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . "การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ณรงค์ ลักษณาภิรมย์ . การผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพ โดย Pseudomonas sp. A41 ในถังหมักแบบไม่ต่อเนื่อง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.