ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก
นักวิจัย : ลักขณา มรกต
คำค้น : กระดูก -- ศัลยกรรม , ความเจ็บปวด , ขา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชนกพร จิตปัญญา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : 9741734948 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5524
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับ การประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ กระดูกขาหักที่เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดจัดและยึดตรึงกระดูก ในหอผู้ป่วยศัลยกรรมออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า จำนวน 40 ราย จับคู่กลุ่มตัวอย่างให้มีความคล้ายคลึงในเรื่องเพศ อายุ ตำแหน่งการบาดเจ็บของกระดูกขาหัก ชนิดของยาระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดและประสบการณ์ได้รับ การผ่าตัด จนได้กลุ่มทดลอง 20 คน กลุ่มควบคุม 20 คน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ส่วนกลุ่ม ทดลองได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดทฤษฎี ควบคุมประตู (Gate control theory) ของ Melzack and Wall (1965) การให้ความรู้ในผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ของ Roach, Tremblay, and Bowers (1995) ความต้องการข้อมูลในผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ ของ Edwards (2003) และความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดของขนิษฐา นาคะ (2534) ร่วมกับนวตกรรมทางการพยาบาล การประดิษฐ์ถุงผ้า D-pack ซึ่งพัฒนามาจากดวงใจ บุญนันท์ (2545) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงตาม เนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบประเมินความปวด ชนิดมาตรวัดความปวดแบบเปรียบเทียบด้วยสายตา (Visual Analog Scale) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Kolmogorov-Smirnov test และสถิติทดสอบที (Independent t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผู้ป่วยกระดูกขาหักกลุ่มี่ได้รับโปรแกรมการให้ข้อมูลร่วมกับ การประคบด้วยความเย็นมีระดับความรุนแรงของความปวดหลังผ่าตัดต่ำกว่ากลุ่มที่ได้รับการพยาบาลปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ลักขณา มรกต . (2548). ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา มรกต . 2548. "ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลักขณา มรกต . "ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.
ลักขณา มรกต . ผลของการให้ข้อมูลร่วมกับการประคบด้วยความเย็นต่อความปวดหลังผ่าตัดของผู้ป่วยกระดูกขาหัก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.