ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย : เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
คำค้น : Penaeus monodon , shrimp biotechnology , shrimp culture systems
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RTA3880006 , http://research.trf.or.th/node/1660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตพันธุ์กุ้ง กุลาดำที่มีคุณภาพ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งมี ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีวัตถุประสงค์และเป้า หมายอื่น ๆ อีก 4 ประการคือ 1. เพื่อสร้างกลุ่มวิจัยที่มีลักษณะเป็นหน่วยปฏิบัติการเชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีโดยเน้นเทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง 3. การผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตและสร้างประสบการณ์และผลงานวิจัยให้คณาจารย์ผู้ ร่วมวิจัย และ 4. สร้างความเชื่อมโยงกับนักวิชาการของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ประเทศ โครงการฯ ได้ดำเนินการวิจัยครอยคลุมในหลายหัวข้อ ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับแง่มุมต่าง ๆ ของการปรับปรุงกระบวนการผลิตพันธุ์กุ้งที่มีคุณภาพ โดยพยายามหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนกับ งานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่แล้วหรือได้ดำเนินการไปแล้ว ผลการดำเนินงานวิจัยได้ครอบคลุม หัวข้อวิจัย 9 ประเด็นหลัก คือ 1. ศึกษาสถานะภาพของการเพาะเลี้ยงกุ้งในอดีตถึงปัจจุบัน 2. โภชนาการของลูกกุ้ง 3. การใช้แบคทีเรียเป็นโพรไบโอดิก 4. การใช้ DNA marker เพื่อ ประโยชน์ในการจำแนกสายพันธุ์กุ้ง 5. การประยุกต์วิทยาอิมมูนเพื่อตรวจสอบการเจริญพันธุ์ ของกุ้งและการวินิจฉัยโรคกุ้งที่เกิดจากไวรัส 6. การประยุกต์ใช้เทคนิคทางอนูพันธุศาสตร์เพื่อ ศึกษา neurohormones ในก้านตากุ้ง 7. ผลของความเค็มระดับต่าง ๆ ต่อสรีรวิทยาของกุ้ง 8. การพัฒนาระบบหมุนเวียนน้ำแบบปิดเพื่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง และ 9. นวัตกรรมของระบบการ เลี้ยงกุ้งทะเล : บทความปริทัศน์ การศึกษาวิจัยดังกล่างข้างต้นได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่หน่วยปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลในเชิงการผลิตผลงานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี ชีวภาพกุ้ง โดยมีการผลิตผลงานทางวิชาการ 20 เรื่อง วิทยานิพนธ์ 13 เรื่อง ผลิตมหาบัณฑิต 12 คน และดุษฎีบัณฑิต 1 คน และสร้างเสริมประสบการณ์วิจัยให้คณาจารย์ผู้ร่วมวิจัย 2 คน ผลิตผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัยหลังดุษฎีบัณฑิต 4 คน สร้างความเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน ประเทศ 1 แห่ง และระหว่างประเทศอีก 2 แห่ง รวมทั้งได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บุคคล ทั่วไปในรูปของการจัดฝึกอบรมให้แก่บัณฑิตที่ว่างงาน 2 รุ่น จำนวน 160 คน โครงการฯ ได้มี ส่วนร่วมในการจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ 1 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 800 คน ผลงาน - ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ (ดูรายละเอียดใน list of publication) The research objective of the project was to improve all aspects of methodology related to the production of Penaeus monodon quality seed. This in turn would make shrimp culture more sustainable and more environmental friendly. Other targets and objectives include, 1. establishing a core group specializing in this field, 2. build up of knowledge in the area of shrimp biotechnology, 3. producing M.S. and Ph.D. graduates including expertise build up of research colleagues, and 4. creating the linkages between laboratories nationally and internationally. The project carried out several research topics. All were related to different aspects and steps of the improved shrimp quality seed stocks. Overlaping with other on-going research were avoided. The topics could be grouped into 9 categories, i.e. 1. status of shrimp culture development from past to present, 2. nutritional aspects of juvenile shrimps, 3. use of bacteria as probiotic, 4. use of DNA marker for shrimp racial study, 5. application of immunology for checking maturation development and viral disease diagnosis, 6. application of molecular biology for studying neurohormones in shrimp eye-stalks, 7. effect of different salinities on the physiology of shrimp, 8. evelopment of the closed recirculating seawater systems, and 9. innovation of shrimp pond cultures : the review. The above researches resulted in strengthening a marine biotechnology research unit in term of producing research papers and knowledge build-up. Twenty research papers and 13 thesis were produced. Thirteen M.S. graduates and one Ph.D. graduate were produced. Two of research colleagues gained more expertise and received higher promotion. Four post-doctoral research associates gained more expertise. One linkage was built nationally, and two linkages were built internationally. Transfer of technology were performed by organizing 2 training courses for 160 graduated un-employs. Besides the project was also involved in organizing an internation conference which more than 800 people attended. Publication (please see on list of publication)

บรรณานุกรม :
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต . (2543). เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต . 2543. "เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต . "เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต . เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.