ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป
นักวิจัย : อิทธิพล สิงห์คำ
คำค้น : วัสดุปูพื้น , คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ , ระบบประสานพิกัดของอาคาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐานิศวร์ เจริญพงศ์ , กวีไกร ศรีหิรัญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741716907 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สถ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การออกแบบอาคารนอกจากการพิจารณาในด้านพื้นที่ใช้สอยแล้ว การออกแบบงานตกแต่งอาคารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นส่วนที่แสดงถึงภาพลักษณ์และสุนทรียภาพของอาคาร การเลือกใช้วัสดุตกแต่งจะบ่งบอกถึงคุณภาพของการออกแบบและการก่อสร้างได้ แต่เนื่องจากวัสดุที่ใช้สำหรับตกแต่งอาคารมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกันออกไป หากงานออกแบบมีความซับซ้อนมาก เช่น พื้นที่ในการปูวัสดุมีรูปร่างที่คำนวณพื้นที่ได้ยาก การใช้วัสดุปูร่วมกันหลายชนิด ตำแหน่งที่ใช้เริ่มในการปูวัสดุเปลี่ยนไป การปูวัสดุเป็นมุมต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ผู้ออกแบบเกิดข้อจำกัดและใช้เวลาในการออกแบบมาก การใช้หลักการของระบบประสานพิกัดของอาคาร (Modular coordination in building) เป็นวิธีการที่ผู้ออกแบบนิยมนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเป็นวิธีที่จะช่วยให้การออกแบบทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การออกแบบการปูวัสดุพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป (Floor Covering) เป็นงานหนึ่งที่มีลักษณะและรายละเอียดเกี่ยวข้องโดยตรง กับการใช้ระบบการประสานพิกัดของอาคาร ทั้งในส่วนของขนาดของวัสดุและวิธีการปูวัสดุ การออกแบบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นต้องใช้เวลาในการออกแบบมาก เนื่องจากต้องกำหนดชนิดวัสดุ ลวดลายในการปูวัสดุ เขียนแบบเพื่อใช้ประกอบการก่อสร้าง รวมถึงการคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ไปพร้อมๆ กัน ในปัจจุบันการออกแบบการปูวัสดุพื้นอาคารจึงใช้วิธีประมาณการ ซึ่งส่งผลให้การออกแบบทำได้จำกัดและเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย ในการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือต้นแบบ สำหรับช่วยในการออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป ที่มีความสัมพันธ์กันตามระบบของการประสานทางพิกัดของอาคาร โดยการสร้างเครื่องมือต้นแบบเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ซึ่งโปรแกรมต้นแบบนี้เลือกใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ วิชวล เบสิก 6.0 (Microsoft Visual Basic 6.0) ช่วยในการพัฒนา หลังการพัฒนาแล้วเสร็จ ได้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสำหรับช่วยออกแบบวิธีการปูวัสดุ การเลือกใช้วัสดุ และช่วยคำนวณปริมาณวัสดุปูพื้นอาคาร ทำให้การออกแบบการปูวัสดุพื้นอาคารมีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถนำไปใช้งานระหว่างขั้นตอนการออกแบบ และในระหว่างการก่อสร้างจริงได้ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการก่อสร้างอาคารในส่วนอื่นๆ ที่มีการใช้ระบบการประสานพิกัดช่วยในการออกแบบ เช่น งานปูวัสดุผนัง งานฝ้าเพดาน ต่อไปได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
อิทธิพล สิงห์คำ . (2545). โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล สิงห์คำ . 2545. "โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล สิงห์คำ . "โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อิทธิพล สิงห์คำ . โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยออกแบบการปูพื้นอาคารด้วยวัสดุสำเร็จรูป. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.