ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า
นักวิจัย : ธเนศ ทักษิณวราจาร
คำค้น : สินค้า -- การขนส่ง , การขนส่งด้วยรถบรรทุก , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ , เส้นทางรถบรรทุก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : 9741301464 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/5380
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

พัฒนาระบบการจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการกระจายสินค้าด้วยกลุ่มรถจากศูนย์กระจายสินค้าแห่งเดียว ไปยังจุดส่งต่าง ๆ การวิจัยนี้ได้ดำเนินการจัดเส้นทางเดินรถ โดยใช้วิธีฮิวริสติกภายใต้ข้อจำกัดด้านความจุของรถ และเขตการส่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระยะทางในการขนส่งต่ำสุด การพัฒนาระบบการจัดเส้นทางได้แบ่งงานออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า ณ ศูนย์กระจายสินค้าที่เลือกเป็นกรณีศึกษา 2) การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางเดินรถเบื้องต้น และการปรับปรุงเส้นทางให้ดียิ่งขึ้น และ 3) การนำวิธีการจัดเส้นทางเดินรถมาพัฒนาเป็นระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ให้ผู้ใช้ระบบมีส่วนร่วมในการจัดเส้นทาง การทดสอบระบบได้ถูกแบ่งเป็น 1) การทดสอบโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาอื่นที่ผ่านมา และ 2) การทดสอบกับข้อมูลจริงที่ได้จากศูนย์กระจายสินค้าที่เป็นกรณีทดสอบ ผลการศึกษาพบว่าระบบการจัดเส้นทางที่พัฒนาขึ้น ให้ผลลัพธ์ด้อยกว่าวิธีการ ที่ถูกพัฒนาโดยการศึกษาที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ให้ผลลัพธ์ในการจัดเส้นทางดีกว่าการจัดเส้นทางเดินรถด้วยพนักงาน

บรรณานุกรม :
ธเนศ ทักษิณวราจาร . (2543). การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ ทักษิณวราจาร . 2543. "การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธเนศ ทักษิณวราจาร . "การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.
ธเนศ ทักษิณวราจาร . การจัดเส้นทางเดินรถด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการกระจายสินค้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.