ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลและการพัฒนาตัวแบบของโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิด

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลและการพัฒนาตัวแบบของโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิด
นักวิจัย : วีณา จีระแพทย์
คำค้น : AMPEROMETRIC DETECTION , BORON-DOPED DIAMOND THIN FILM ELECTRODE , CAPTOPRIL , CYCLIC VOLTAMMETRY , D-PENICILLAMINE , FLOW INJECTION SYSTEM , TIOPRONIN , การพยาบาล , การวิจัยเชิงคุณภาพ , ความปลอดภัยผู้ป่วย , ความผิดพลาด , หอผู้ป่วยหนัก , แนวปฏิบัติทางคลินิก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RSA4580021 , http://research.trf.or.th/node/1630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทารกแรกเกิดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาล มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดจากกระบวนการรักษาดูแล สูงกว่าผู้ป่วยในวัยอื่น ๆ แต่ประเทศไทยยังขาดระบบความปลอดภัยทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ ทั้งนี้การออกแบบ ระบบการป้องกันและลดความเสี่ยงของความผิดพลาดในกระบวนการรักษาพยาบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤติ ขึ้นกับความเข้าใจในปรากฎการณ์ที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการดูแล งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาสาเหตุและชนิดของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและที่เกือบพลาด ผลกระทบต่อทารก พฤติกรรมการจัดการ ความผิดพลาด จากประสบการณ์ชีวิตของพยาบาลวิชาฃีพที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) และจำลองโมเดลที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ศึกษาพบ และ (2) สร้างแนวปฏิบัติระบบความปลอดภัยผู้ป่วย ใน NICU เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการดูแลของประเทศ วิธีการ: การวิจัยระยะที่ 1 ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์นิยม เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง ภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ความผิดพลาดของพยาบาลและแปลความด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การ วิจัยระยะที่ 2 ใช้กระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศของความปลอดภัยผู้ป่วยใน NICU ) ประกอบด้วย การใช้ความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญสหสาขาด้านการดูแลรักษาทารกแรกเกิดระหว่าง 4 องค์กร ออกแบบระบบ ความปลอดภัยของทารกแรกเกิดตามกรอบแนวคิดกระบวนการจัดการความปลอดภัย การใช้เครื่องมือสนับสนุนการ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ข้อมูลเชิงประจักษ์ และการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการดูแลทารกแรกเกิด (benchmarking) ระหว่างองค์กรในการลดอุบัติการณ์ความผิดพลาดตลอดจนยุทธวิธีการสร้างทีมสหสาขา ผลการวิจัย โครงสร้างของโมเดลปรากฎการณ์ความผิดพลาดใน NICU แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 5 ปัจจัยชักนำ คือ ปัจจัยด้านบุคคล(การขาดความรู้ ทักษะ การตระหนักในบทบาทผู้แทนผู้ป่วย และการตัดสินใจผิด) ปัจจัยด้าน ระบบการดูแล(ระบบการพยาบาบตามหน้าที่และการแบ่งเป็นทีม การทำหัตถการ/การพยาบาลที่มีการเปลี่ยนผู้ ทำในกระบวนการปฏิบัติ อัตรากำลังไม่เพียงพอ และขาดที่ปรึกษา) ปัจจัยด้านความพร้อมของอุปกรณ์ ปัญหาการ สื่อสาร และปัจจัยด้านสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความผิดพลาด(การเพิ่มขึ้นของภาระการดูแลผู้ป่วยทันทีทันใด ความคล้าย/เหมือนกันของชื่อและบรรจุภัณฑ์) ความผิดพลาดที่เกิดแต่ละครั้งมักพบว่ามีสาเหตุจากปัจจัยชักนำ มากกว่าหนึ่งปัจจัย โดยชนิดของความผิดพลาดที่พบบ่อยคือ ความผิดพลาดทางยา อันตรายจากสภาพแวดล้อม ในการรักษาดูแล ความผิดพลาดทางเทคนิค การรักษา/ดูแลล่าช้าหรือไม่ทำให้ การขาดการเอาใจใส่ดูแล และ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ผลเสียที่เกิดต่อทารกมีตั้งแต่ไม่พบความผิดปกติจนถึงการเสียชีวิต พฤติกรรมของ พยาบาลในการจัดการความผิดพลาดขึ้นกับผลลัพธ์ที่เกิดต่อทารก และความรู้สึกกลัวความรู้สึกผิดของพยาบาล ปฏิกิริยาตอบสนองทำโดยการจัดการกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง จนถึงการรายงานแพทย์เพื่อแก้ไขผล เสียที่เกิดกับทารก มาตรการการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่พยาบาลรายงาน อุบัติการณ์ การวิจัยนี้จึงออกแบบแนวปฏิบัติระบบความปลอดภัยทารกแรกเกิดระยะวิกฤติ 8 แนวปฏิบัติ ตาม อุบัติการณ์ที่พบบ่อยใน NICU คือ (1) ความปลอดภัยทางยา (การบริหารยาถูกขนาดและถูกคน) (2) ความปลอด ภัยในสภาพแวดล้อมของการรักษา/การดูแล(ระบบสัญญาณเตือนและการควบคุมอุณหภูมิ) (3) ความปลอดภัย ในเทคนิคการรักษาและการดูแล (การป้องกันท่อในท่อลมหลุดและการบ่งชี้ทารกผิดคน) และ (4) ความปลอดภัย จากภาวะแทรกซ้อน (การป้องกันการรั่วซึมของสารน้ำออกนอกหลอดเลือดที่รุนแรงและการดูแลผิวหนัง) สรุป ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีประโยชน์ต่อการค้นพบความคลาดเคลื่อนในระบบการดูแลผู้ป่วย และ สามารถใช้กำหนดลำดับความสำคัญเพื่อออกแบบแนวปฏิบัติความปลอดภัยผู้ป่วย โดยเฉพาะประเทศที่ไม่มีระบบ ศูนย์กลางการรายงานความผิดพลาดในการดูแลสุขภาพ ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาแนวปฏิบัติ ที่ออกแบบโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญต่างองค์กร เกิดจากการมีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ การดูแลทารก การให้แรงจูงใจแก่เครือข่ายสมาชิก ความพร้อมของแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถเข้าถึงได้ และการประชุมนัดหมายอย่างต่อเนื่อง In this research, a boron-doped thin film (BDD) electrode was used to study the electroanalysis of D-penicillamine, captopril and tiopronin by several techniques such as cyclic voltammetry, and flow injection with amperomtric detection. Cyclic voltammetry was used to study the reaction as a function of concentration of analyte and pH of analyte solution. Comparison experiments were performing using a glassy carbon (GC) electrode. These compounds undergo irreversible reaction at both electrodes. The BDD and GC electrodes provided well-resolved cyclic voltammograms but the voltammetric signal-to-background ratios obtained from the BDD electrode were higher those obtained from the GC electrode. In addition, the amperometric detection along with flow injection analysis with diamond electrode as the working electrode was studied. The flow injection analysis results showed the significant low detection limit of 10 nM (S/N ? 3). The linear dynamic ranges of concencentrations were obtained from 0.5 to 100 ?M for captopril and 0.5 to 50 ?M for D-peicillamine and tiopronin. The proposed methods were sucessfully applied to determine captopril, D-penicillamine, and tiopronin in some drugs fomulations. According to the procedure based on the standard addition technique, the recoveries obtained were 97.75-104.69%, 95.85-109.29% and 96.5-108.3% for D-penicillamine, captopril and tiopronin, respectively.

บรรณานุกรม :
วีณา จีระแพทย์ . (2550). พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลและการพัฒนาตัวแบบของโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิด.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วีณา จีระแพทย์ . 2550. "พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลและการพัฒนาตัวแบบของโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิด".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วีณา จีระแพทย์ . "พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลและการพัฒนาตัวแบบของโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิด."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550. Print.
วีณา จีระแพทย์ . พฤติกรรมการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลและการพัฒนาตัวแบบของโปรแกรมการบริหารจัดการความเสี่ยงในหออภิบาลทารกแรกเกิด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2550.